Nadchodzące szkolenia

23 października 2017

Kategoria:

Aktualny stan prawny Ustawa o pomocy społecznej i akty wykonawcze 2017 R.

Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 23 października 2017 09:00
Koniec: 23 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/4544829
Adres:
ul. Krakowska 51, III p, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Gospodarka nieruchomościami – nowe zasady prowadzenia rozliczeń od 1 września 2017 roku po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o finansach publicznych – warsztaty rachunkowo-prawne

Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych, Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego. Adresatami szkolenia są także pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za wdrożenie zmian wprowadzanych nowelą do ustawy o gospodarce nieruchomościami.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 23 października 2017 09:00
Koniec: 23 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Kodeks postępowania administracyjnego – praktyczne omówienie zmian – na przykładach

Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej specjalistycznej wiedzy prawniczej i umiejętności a w szczególności: pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego tj. urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich prowadzących sprawy administracyjne; pracowników innych jednostek podległych i nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym jednostki pomocy społecznej; audytorów i kontrolerów zatrudnionych w urzędach i innych jednostkach odpowiedzialnych za badanie i ocenę realizacji zadań; wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat nowych przepisów w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i ich stosowania w praktyce.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 23 października 2017 09:00
Koniec: 23 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

24 października 2017

Kategoria:

Ochrona danych osobowych w praktyce. Działania jednostek sektora publicznego, nowe zadania i obowiązki po zmianach w przepisach

Na szkolenie zapraszamy pracowników jednostek wykonujących zadania sektora publicznego w tym: administracji samorządowej, jednostek organizacyjnych, osoby wykonujące obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub kandydatów do pełnienia tej funkcji a także osoby odpowiedzialne za procedury związane z udostępnianiem informacji publicznej.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 24 października 2017 09:00
Koniec: 24 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Nowe zamiany w 2017 r. – aspekty rachunkowe i podatkowe w tym: nowy KSR NR 11 „Środki trwałe” (publikacja 29.05.2017 r.) – obowiązuje do sprawozdań finansowych za 2017 r. – jak wprowadzić w instytucjach kultury

Szkolenie kierowane jest dla: Dyrektorów, Głównych księgowych oraz pracowników instytucji kultury w jst.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 24 października 2017 09:00
Koniec: 24 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 października 2017 r.
Kategoria:

Zasady i tryb wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolnej – zmiana przeznaczenia gruntu

Pracownicy wydziałów ochrony środowiska i rolnictwa w JST. Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za gospodarkę nieruchomościami, planowanie przestrzenne i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, organizujący i przeprowadzający przetargi na nieruchomości oraz inne osoby związane zawodowo z nieruchomościami.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 24 października 2017 10:00
Koniec: 24 października 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

25 października 2017

Kategoria:

Zasady przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – podstawy prawne – zakres i obowiązki gmin

Pracownicy spółek gminnych odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację sieci, pracownicy organów JST zajmujący się tematyką przyłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej nieruchomości, planowaniem przestrzennym, radni gmin, sekretarze, członkowie rad nadzorczych spółek zajmujących się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków i inne osoby związane z gospodarką nieruchomościami.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 25 października 2017 10:00
Koniec: 25 października 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

26 października 2017

Kategoria:

Statuty instytucji kultury

Adresatami szkolenia są pracownicy instytucji kultury (biblioteki, muzea, w tym domy i ośrodki kultury).

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 26 października 2017 09:00
Koniec: 26 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do19 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Wynajmujący a użytkownicy mieszkań komunalnych

Szkolenie polecane dla zarządców, administratorów oraz pracowników urzędów gmin zarządzających komunalnymi budynkami mieszkalnymi.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 26 października 2017 10:00
Koniec: 26 października 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

27 października 2017

Kategoria:

Zagadnienia dotyczące prowadzenia postępowań w zakresie renty planistycznej i opłat adiacenckich na tle najnowszego orzecznictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom zostanie przekazana wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu renty planistycznej, opłat adiacenckich oraz analizy zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 27 października 2017 09:00
Koniec: 27 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 20 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Prawo wodne-aktualnie obowiązujące uregulowania prawne wraz z omówieniem nowej ustawy prawo wodne

Szkolenie adresowane do pracowników Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich, urzędów miast i gmin, pracowników Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej , członków zarządów spółek wodnych, związków spółek wodnych oraz pracowników przedsiębiorstw zainteresowanych problematyką szkolenia.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 27 października 2017 09:00
Koniec: 27 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370 zł lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 23 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT.

30 października 2017

Kategoria:

Instytucje kultury – ocena działalności merytorycznej i finansowej jednostki przez audytora zewnętrznego

Szkolenie kierowane jest do kierowników instytucji kultury a także pracowników jednostek kultury odpowiedzialnych za zadania w zakresie działalności twórczej i artystycznej; głównych księgowych jednostek kultury; audytorów
i kontrolerów zatrudnionych w jednostkach kultury odpowiedzialni za badanie systemów organizacji wewnętrznej
i realizacji zadań oraz wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat sposobu oceny działalności instytucji kultury.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 30 października 2017 09:00
Koniec: 30 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 23 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego – Uprawnienia kontrolne regionalnych izb obrachunkowych i Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku. Uprawnienia jednostek kontrolowanych. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości i ich konsekwencje dla kierownika i pracowników jednostki. Procedura pokontrolna RIO

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego działającego przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Spotkanie odbędzie się w dniu 30 października 2017 r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 30 października 2017 10:00
Koniec: 30 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 325 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego)

6 listopada 2017

Kategoria:

Przygotowanie do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Szkolenie skierowanie jest dla pracodawców oraz osób zajmujących się sprawami pracowniczymi w zakładach pracy zamierzających uniknąć konsekwencji prawnych zwianych z nieprzestrzegania przepisów prawa, oraz osób pragnących doskonalić się w tym zakresie.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 6 listopada 2017 09:00
Koniec: 6 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 30 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

7 listopada 2017

Kategoria:

Emerytury, świadczenia przedemerytalne, zasady przyznawania i przeliczania – aktualny stan prawny

Na szkolenie zapraszamy pracodawców, osoby zajmujące się problematyką kadrowo – płacową w urzędach gmin, starostwach, jednostkach organizacyjnych oraz osoby z sektora prywatnego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 7 listopada 2017 09:00
Koniec: 7 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

8 listopada 2017

Kategoria:

Promocja urzędu i usług w internecie

Na szkolenie zapraszamy rzeczników prasowych, specjalistów ds. informacji i promocji, osoby odpowiedzialne za redagowanie stron www, kadrę zarządzającą.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 8 listopada 2017 09:00
Koniec: 8 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 2 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Konsekwencje wprowadzenia kodeksu urbanistyczno -budowlanego oraz zmian w kodeksie postępowania administracyjnego na praktykę podziałów nieruchomości oraz inne wybrane procedury w jst

Adresatami szkolenia są pracownicy administracji rządowej i samorządowej, inwestorzy, architekci, projektanci, deweloperzy nieruchomości, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, wykonawcy prac geodezyjnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 8 listopada 2017 09:00
Koniec: 8 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

9 listopada 2017

Kategoria:

Nowe regulacje prawne w tym duże zmiany od 1 stycznia 2018 roku- środki trwałe według ustawy CIT od 1 stycznia 2018 oraz według krajowego standardu rachunkowości KSR nr 11 – praktyczne warsztaty o charakterze księgowo-prawnym

Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań. Adresatem szkolenia są także pracownicy merytoryczni odpowiedzialnie za prowadzenie zadań o charakterze inwestycyjnym.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 9 listopada 2017 09:00
Koniec: 9 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 2 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Aspekty prawne obsługi biura rady gminy (powiatu)

Radni jednostek samorządu terytorialnego (gmin), członkowie komisji rewizyjnej, członkowie komisji budżetowej organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 9 listopada 2017 09:00
Koniec: 9 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 2 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

10 listopada 2017

Kategoria:

Nowa księga wieczysta – praktyczne aspekty korzystania z systemu CI

Adresatami szkolenia są pracownicy gmin i powiatów – wydziałów: gospodarki nieruchomościami, geolodzy, pracownicy wydziałów planowania przestrzennego i wszystkie osoby zainteresowane tematyką ksiąg wieczystych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 10 listopada 2017 09:00
Koniec: 10 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 3 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole