Nadchodzące szkolenia

24 kwietnia 2018

Kategoria:

Instytucje kultury- rachunkowość, plan kont, majątek – w 2018

Szkolenie kierowane jest dla Dyrektorów, Głównych księgowych instytucji kultury oraz Pracowników Wydziałów Kultury jst.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 24 kwietnia 2018 09:00
Koniec: 24 kwietnia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i skarbu państwa w świetle najnowszych regulacji prawnych

Adresatami szkolenia są pracownicy administracji publicznej, wykonawcy prac geodezyjnych, geomatycy, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, deweloperzy, projektanci, architekci, konstruktorzy
i budowniczy, urbaniści, rzeczoznawcy majątkowi, inwestorzy w branży nieruchomości i branży budowlanej, notariusze, gestorzy sieci uzbrojenia terenu.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 24 kwietnia 2018 09:00
Koniec: 24 kwietnia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

25 kwietnia 2018

Kategoria:

Proces inwestycyjny w postępowaniu administracyjnym z elementami KPA i prawa wodnego po nowelizacji Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych.

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów miast i gmin oraz starostw zajmujący się realizacją ww. ustaw.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 25 kwietnia 2018 09:00
Koniec: 25 kwietnia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

Szkolenie polecane dla zarządców, administratorów nieruchomości stanowiących własność gminy oraz pracowników urzędów gmin zajmujących się gospodarowaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 25 kwietnia 2018 10:00
Koniec: 25 kwietnia 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 23 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

26 kwietnia 2018

Kategoria:

Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania oświatowe, pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz „Zeas’ów”.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 26 kwietnia 2018 09:00
Koniec: 26 kwietnia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 19 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Samorządowe prawo pracy w 2018 r. – ostatnie zmiany i przegląd problematycznych zagadnień dla praktyków-zmiana terminu

Sekretarze, pracownicy wydziałów organizacyjnych i działów kadr w jst, jednostek obsługi oświaty, ośrodków pomocy społecznej i samorządowych instytucji kultury.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 26 kwietnia 2018 09:30
Koniec: 26 kwietnia 2018 14:30
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

8 maja 2018 – 9 maja 2018

Kategoria:

Studium wykonalności opracowanie i analiza finansowo-ekonomiczna – ćwiczenia komputerowe

Szkolenie praktyczne daje podstawy do samodzielnej pracy nad dokumentami, jakie JST zlecają firmom zewnętrznym. Pozwala zrozumieć i poznać mechanizm przygotowania analiz, najczęstsze błędy i rozwiązania popularnych problemów. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej – uczestnicy mają możliwość pracy na studium przypadku.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 8 maja 2018 10:00
Koniec: 9 maja 2018 15:00
Miejsce: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Niedziałkowskiego 18, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 667,00 zł. 580,00 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Nowe regulacje prawne w obszarze taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Reprezentanci zarządów przedsiębiorstw wod-kan, pracownicy urzędów gmin oraz zakładów budżetowych, spółek gminnych zajmujący się opracowywaniem wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 8 maja 2018 10:00
Koniec: 8 maja 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 390,00 zł. lub 331,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

9 maja 2018

Kategoria:

Podzielona płatność (split payment) w podatku vat oraz pozostałe zmiany w zakresie vat dotyczące jednostek samorządu terytorialnego zawarte w ustawie vat od 2018 roku w tym sprawozdawczość budżetowa oraz klasyfikacja budżetowa dla urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz jednostek im podległych

Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym także CUW.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 9 maja 2018 09:00
Koniec: 9 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 390,00 zł. lub 331,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 4 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

10 maja 2018

Kategoria:

Odbiór odpadów komunalnych – jak skutecznie i efektywnie przygotować oraz przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Tajniki zamówień w formule in-house przy wykorzystaniu trybu z wolnej ręki

Przedstawiciele jednostek samorządu gminnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie usługi odbioru odpadów, wszyscy zainteresowania tematyką zamówień publicznych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 10 maja 2018 09:00
Koniec: 10 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 4 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Prawidłowe działanie komisji rady gminy (miasta, powiatu)

Adresaci szkolenia: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, przewodniczący rad gmin(powiatów), przewodniczący komisji rady, pracownicy obsługujący rady

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 10 maja 2018 09:00
Koniec: 10 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 4 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w praktyce administracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania nieruchomościami i gospodarki przestrzennej. Korzystanie z zasobów jst, wymiana danych między jednostkami, synergia danych

Adresatami szkolenia są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek administracji, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, właściciele nieruchomości, pracownicy wydziałów inwestycyjnych jednostek administracji, pracownicy wydziałów promocji jednostek administracji, wszyscy zainteresowani.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 10 maja 2018 09:00
Koniec: 10 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto

11 maja 2018

Kategoria:
,

Statuty gmin, miast, powiatów po nowelizacji ustaw ustrojowych w 2018 r. Tworzenie i procedura opracowania

Adresatami szkolenia są: przewodniczący rad, radni, prezydenci miast, sekretarze urzędów, a także pracownicy odpowiedzialni za obsługę rad

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 11 maja 2018 09:00
Koniec: 11 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 4 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Ewidencja księgowa vat – rachunkowe i fiskalne aspekty rozliczenia podatku vat w jst, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w 2018 roku

Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo- księgowych jst, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 11 maja 2018 09:00
Koniec: 11 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

14 maja 2018

Kategoria:

Podatek vat w budżecie

Na szkolenie zapraszamy pracowników całego samorządowego sektora finansów publicznych, wszystkich gmin, powiatów oraz wszystkich jednostek organizacyjnych (jednostek i zakładów budżetowych).

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 maja 2018 09:00
Koniec: 14 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

15 maja 2018

Kategoria:

Stosowanie ustaw o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych oraz nowe obowiązki i zmiany przepisów z zakresu spraw obywatelskich w związku z wejściem RODO

Szkolenie skierowane jest do pracowników wydziałów ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów miast i gmin.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 15 maja 2018 09:00
Koniec: 15 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

16 maja 2018

Kategoria:

Postępowanie podatkowe – podatki lokalne

Na szkolenie zapraszamy pracowników organów gmin zajmujących się wymiarem podatków lokalnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 16 maja 2018 09:00
Koniec: 16 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 9 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Bezpieczeństwo i higiena pracy wypadki w zatrudnieniu w 2018 roku. Podstawowe zagadnienia oraz dokumentacja

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się tematyką seminarium (służb bhp, kandydatów do pracy jako pracownicy służby bhp).

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 16 maja 2018 09:00
Koniec: 16 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 9 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

17 maja 2018

Kategoria:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sektorze finansów publicznych, jednostkach oświatowych i sektorze prywatnym. Według aktualnego stanu prawnego, po zmianach przepisów w 2018 roku

Szkolenie adresowane jest do pracowników kadrowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 17 maja 2018 09:00
Koniec: 17 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 9 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

17 maja 2018 – 18 maja 2018

Kategoria:

RODO – zmiany w ochronie danych osobowych

Na szkolenie zapraszamy pracowników administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, podmiotów przetwarzających dane osobowe, kandydatów do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych w jednostce.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 17 maja 2018 09:00
Koniec: 18 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 570,00 zł. 484,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 10 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole