Nadchodzące szkolenia

26 lutego 2018

Kategoria:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

Na szkolenie zapraszamy pracowników jednostek samorządowych odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego w tym umowy w sprawie zamówienia publicznego, zapraszamy również wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 26 lutego 2018 09:00
Koniec: 26 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 19 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Rozliczanie i dokumentowanie transakcji w jednostkach oświatowych po centralizacji

Osoby zajmujące się obsługą księgową szkół i placówek oświatowych oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 26 lutego 2018 09:00
Koniec: 26 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370 zł lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 19 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od

28 lutego 2018

Kategoria:

Praktyczne zasady udzielania oraz dyskontowania pomocy de minimis przez powiatowe urzędy pracy

Szkolenie adresowane jest do pracowników powiatowych urzędów pracy zajmujących się problematyką pomocy publicznej
i realizujących projekty współfinansowane ze środków UE. Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany dot. pomocy publicznej, które będą przydatne w realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 -2020.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 28 lutego 2018 09:00
Koniec: 28 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 21 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

1 marca 2018 – 2 marca 2018

Kategoria:
,

Studium wykonalności opracowanie i analiza finansowo-ekonomiczna- ćwiczenia komputerowe

Kadra zarządzająca i pracownicy jst, w szczególności komórek odpowiedzialnych za przygotowywanie inwestycji. Wnioskodawcy w zakresie funduszy unijnych w obszarze projektów infrastrukturalnych (RPO, PO Infrastruktura
i Środowisko). Potencjalni autorzy Studium Wykonalności w sektorze publicznym i w firmach konsultingowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 1 marca 2018 09:00
Koniec: 2 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 630 zł. Zgłoszenia do 26 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

2 marca 2018

Kategoria:

Wycinka zieleni w 2018 r.- rewolucyjne zmiany w ustawie o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo. Zmiany dot. Konserwatora zabytków. Rozporządzenie dot. Pomników przyrody

Adresaci:
Szkolenie adresowane do pracowników urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządów nieruchomości, pracowników spółek miejskich, przedsiębiorstw przemysłowych, jednostek drogowych, pracowników firm realizujących wycinki, zajmujących się pielęgnacją zieleni, osób sporządzających inwentaryzację zieleni.

Korzyści:

Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych dot. usuwania zieleni, w tym przepisów przejściowych do nowelizacji (sprawy wszczęte a niezakończone).
Omówienie aktualnie wprowadzanych zmian do ustawy- w aspekcie ograniczania wycinki na działkach osób fizycznych (instytucja zgłoszenia, jakie nowe zadania ciążą na organie, przesłanki wniesienia sprzeciwu, kontrole przestrzegania przepisów itd).
Omówienie zmian dot. właściwości Konserwatora Zabytków.
Omówienie nowych zasad ochrony zieleni.
Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA), przykładów z praktyki trenera.
Możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia.
Udział w dyskusji, wspólnym rozwiązywaniu problemów z praktyki, wymianie doświadczeń.
Zapoznanie się z praktycznym stosowaniem przepisów procedury administracyjnej (KPA) w sprawach związanych z wycinką zieleni-jak wystrzegać się błędów proceduralnych, na co zwracać uwagę, by SKO czy sąd administracyjny nie uchyliły decyzji. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak zapewnianie czynnego udziału strony w postępowaniu, zasady prowadzenia postępowania dowodowego, właściwe uzasadnianie decyzji, nadawanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, zmiana/uchylenie decyzji ostatecznej w trybie art. 155 kpa (przesłanki, procedura), stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w trybie art. 162 kpa (przesłanki, procedura).
UWAGA: na szkoleniu zostaną też omówione obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. zmiany w KPA odnośnie prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z wycinką zieleni.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 2 marca 2018 09:00
Koniec: 2 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 22 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

Jarmark rozmaitości w zakresie rachunkowości budżetowej jednostek i zakładów budżetowych, również po zmianach przepisów w tym zakresie

Na szkolenie zapraszamy pracowników działów księgowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 2 marca 2018 09:00
Koniec: 2 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 23 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

5 marca 2018

Kategoria:

Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania oświatowe, pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz „Zeas’ów”.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 5 marca 2018 09:00
Koniec: 5 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 26 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz przepisy archiwalne stosowane w jednostce samorządu terytorialnego

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników urzędów samorządowych zajmujących się na co dzień sprawami związanymi z prowadzeniem kancelarii i archiwum.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 5 marca 2018 09:00
Koniec: 5 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 26 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

6 marca 2018

Kategoria:

Umowy cywilnoprawne z uwzględnieniem ostatnich zmian

Na szkolenie zapraszamy pracowników, którzy na co dzień zajmują się problematyką pracowniczego i niepracowniczego zatrudnienia, w szczególności kadrę kierowniczą, pracowników działów kadr, personalnych, pracownicy działów prawno-organizacyjnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 6 marca 2018 09:00
Koniec: 6 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 27 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

7 marca 2018

Kategoria:

Najnowsza zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości w 2018 roku – obowiązki i prawa rady gminy i organu zezwalającego. Zasady wydawania, wygaszania i cofania wszelkich zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z nowymi przepisami kpa. Aktualna procedura kontroli przedsiębiorców i ich zastosowanie w praktyce

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, pełnomocników ds. profilaktyki, ale też do urzędników urzędów wojewódzkich kontrolujących samorządy.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 7 marca 2018 09:00
Koniec: 7 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 28 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Zmiany w prawie pracy. Dokumentacja kadrowa – 2018 rok

Na szkoleniu krok po kroku zostaną przedstawione zasady odpowiedniego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prowadzenia dokumentacji pracowniczej, sporządzania najważniejszych dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy, zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem umowy o pracę. Omówione też zostaną najczęściej występujące nieprawidłowości. Całość zagadnień realizowana będzie w odniesieniu do ustawy pracownikach samorządowych oraz w oparciu o aktualny stan prawny. Omówione też zostaną zagadnienia związane zmianami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 7 marca 2018 09:00
Koniec: 7 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 28 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

9 marca 2018

Kategoria:

Likwidacja zaległości z mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne i miejskie – stan prawny na rok 2018. Przedawnienie mandatów i kar porządkowych, ulgi w spłacie mandatów oraz kierowanie mandatów i kar porządkowych do egzekucji z uwzględnieniem zmian przepisów ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego i innych. Nowe kryteria stosowania ulg w spłacie mandatów. Wybrane zagadnienia rachunkowości mandatów i kar porządkowych

W trakcie szkolenia poruszona zostanie m.in. tematyka skutecznej likwidacji zaległości z tytułu mandatów, w tym istotny z punktu widzenia likwidacji zaległości obowiązek wystawiania upomnień w stosunku do mandatów nałożonych po 1 stycznia 2016r.,problematyczne kwestie związane z przedawnieniem mandatów i kar porządkowych oraz zmienione od 28 kwietnia 2017r. kryteria stosowania ulg w spłacie mandatów. Niektóre z fragmentów szkolenia mogą być interesujące również dla przedstawicieli straży gminnych/miejskich, zwłaszcza tych, którzy odpowiedzialni są w strukturze straży za zaopatrzenie w bloczki mandatowe (zmiana zasad dystrybucji formularzy mandatów od 1 stycznia 2016r.), ewidencjonowanie i rozliczanie bloczków w księdze druków ścisłego zarachowania, przekazywanie informacji do urzędu gminy o nałożonych mandatach, i wreszcie tych, którzy monitorują proces ściągalności mandatów.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 9 marca 2018 09:30
Koniec: 9 marca 2018 14:30
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 2 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

12 marca 2018

Kategoria:

Wartości niematerialne i prawne, inwestycje oraz remonty od 1 stycznia 2018 roku w praktyce działania jednostek budżetowych

Szkolenie adresowane jest do Głównych Księgowych, Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań. Adresatem szkolenia są także pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za prowadzenie zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 12 marca 2018 09:00
Koniec: 12 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 390,00 zł. lub 331,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Zatrudnianie personelu w projekcie unijnym w świetle wytycznych kwalifikowania wydatków

Na szkolenie zapraszamy pracowników jednostek samorządowych odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego w tym umowy w sprawie zamówienia publicznego, zapraszamy również wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 12 marca 2018 09:00
Koniec: 12 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

13 marca 2018

Kategoria:

Dochód, luka finansowa, pomoc publiczna w projektach unijnych w perspektywie finansowania – lata 2014-2020

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin/miast i powiatów oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy w tym zakresie.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 marca 2018 09:00
Koniec: 13 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków według nowych zasad – z uwzględnieniem projektu nowelizacji z dnia 10 października 2017 r.

Szkolenie skierowane do pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, radnych gmin, oraz wszystkich pracowników jst odpowiedzialnych za weryfikację wniosków taryfowych lub zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 marca 2018 10:00
Koniec: 13 marca 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Gospodarka kasowa w jednostkach sektora finansów publicznych

Kierownicy i ich zastępcy, główni księgowi i ich zastępcy, pracownicy działów księgowości oraz inni pracownicy merytoryczni biorący udział w czynnościach poprzedzających zamknięcie roku budżetowego
w JST.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 marca 2018 10:00
Koniec: 13 marca 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

14 marca 2018

Kategoria:

6 błędów w WPFIE, które skutkować mogą programem naprawczym oraz jak rozegrać wskaźnik z art. 243 UFP, żeby uniknąć problemów z zadłużeniem

Na szkolenie zapraszamy skarbników oraz pracowników działów finansowo – księgowych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 marca 2018 10:00
Koniec: 14 marca 2018 14:30
Miejsce: Opolskie Centrum demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77 454 48 29
Adres:
ul.Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT.

15 marca 2018

Kategoria:

Emerytury, świadczenia przedemerytalne, zasady przyznawania i przeliczania – aktualny stan prawny

Na szkolenie zapraszamy pracodawców, osoby zajmujące się problematyką kadrowo – płacową w urzędach gmin, starostwach, jednostkach organizacyjnych oraz osoby z sektora prywatnego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 15 marca 2018 09:00
Koniec: 15 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Nowe przepisy w ochronie danych osobowych – wykonywanie głównych obowiązków RODO

Na szkolenie zapraszamy sekretarzy urzędu, pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, pracowników kancelarii niejawnej, administratorów bezpieczeństwa informacji, osoby odpowiedzialne w jednostce za procedury związane z ochroną tajemnic ustawowo chronionych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 15 marca 2018 09:30
Koniec: 15 marca 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77 454 48 29
Adres:
Karkowska 51 IIIp., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł.lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole