Nadchodzące szkolenia

1 marca 2018 – 2 marca 2018

Kategoria:
,

Studium wykonalności opracowanie i analiza finansowo-ekonomiczna- ćwiczenia komputerowe

Kadra zarządzająca i pracownicy jst, w szczególności komórek odpowiedzialnych za przygotowywanie inwestycji. Wnioskodawcy w zakresie funduszy unijnych w obszarze projektów infrastrukturalnych (RPO, PO Infrastruktura
i Środowisko). Potencjalni autorzy Studium Wykonalności w sektorze publicznym i w firmach konsultingowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 1 marca 2018 09:00
Koniec: 2 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 630 zł. Zgłoszenia do 26 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

2 marca 2018

Kategoria:

Wycinka zieleni w 2018 r.- rewolucyjne zmiany w ustawie o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo. Zmiany dot. Konserwatora zabytków. Rozporządzenie dot. Pomników przyrody

Adresaci:
Szkolenie adresowane do pracowników urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządów nieruchomości, pracowników spółek miejskich, przedsiębiorstw przemysłowych, jednostek drogowych, pracowników firm realizujących wycinki, zajmujących się pielęgnacją zieleni, osób sporządzających inwentaryzację zieleni.

Korzyści:

 1. Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych dot. usuwania zieleni, w tym przepisów przejściowych do nowelizacji (sprawy wszczęte a niezakończone).
 2. Omówienie aktualnie wprowadzanych zmian do ustawy- w aspekcie ograniczania wycinki na działkach osób fizycznych (instytucja zgłoszenia, jakie nowe zadania ciążą na organie, przesłanki wniesienia sprzeciwu, kontrole przestrzegania przepisów itd).
 3. Omówienie zmian dot. właściwości Konserwatora Zabytków.
 4. Omówienie nowych zasad ochrony zieleni.
 5. Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA), przykładów z praktyki trenera.
 6. Możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia.
 7. Udział w dyskusji, wspólnym rozwiązywaniu problemów z praktyki, wymianie doświadczeń.
 8. Zapoznanie się z praktycznym stosowaniem przepisów procedury administracyjnej (KPA) w sprawach związanych z wycinką zieleni-jak wystrzegać się błędów proceduralnych, na co zwracać uwagę, by SKO czy sąd administracyjny nie uchyliły decyzji. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak zapewnianie czynnego udziału strony w postępowaniu, zasady prowadzenia postępowania dowodowego, właściwe uzasadnianie decyzji, nadawanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, zmiana/uchylenie decyzji ostatecznej w trybie art. 155 kpa (przesłanki, procedura), stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w trybie art. 162 kpa (przesłanki, procedura).
 9. UWAGA: na szkoleniu zostaną też omówione obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. zmiany w KPA odnośnie prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z wycinką zieleni.

Program:

 1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, omówienie przepisów przejściowych do nowelizacji.
 2. Omówienie rozporządzenia Ministra Środowiska dot. stawek opłat za usunięcie zieleni obowiązującego od 17.07.2017 r.
 3. Zmiany związane z nowelizacją ustawy o zabytkach (…) dot. właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –ustawa z 9.09.2017 r.i jej konsekwencje, ustawa z 24.11.2017 r.- „nowelizacja nowelizacji”.
 4. Rozporządzenie dot. pomników  przyrody.
 5. Pojęcia podstawowe- drzewo, krzew, złom, wywrot, tereny zieleni itd.
 6. Drzewa i krzewy usuwane bez zezwolenia.
 7. Zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele  nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą- instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, co zawiera protokół oględzin, przesłanki wniesienia sprzeciwu (obligatoryjne i fakultatywne), zaświadczenie wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce  jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za  usunięte drzewo, uprawnienia kontrolne organu, problemy praktyki: które osoby fizyczne nie mogą korzystać ze zgłoszenia, kto płaci opłatę w sytuacji sprzedaży działki, co z drzewami w granicy działki- czy można zgłosić, czy za zaświadczenie pobierać opłatę skarbową.
 8. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni:.
 9. Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce – problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd.,  udział organizacji ekologicznych na prawach strony.
 10. Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg-plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną.
 11. Procedura wydawania decyzji (oględziny-w tym problem występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe -w tym omówienie dowodu z opinii biegłego), zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa, wygaszenie decyzji w trybie art. 162 kpa, omówienie znowelizowanych od 1 czerwca 2017 r. przepisów KPA stosowanych w sprawach dot. wycinki zieleni.
 12. Kwestie związane z okresem „lęgowym” ptaków- czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami. Pod jakimi warunkami usuwamy gniazda od 16.10-28.02.
 13. Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych.
 14. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni: powrót do opłat  określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska; opłaty natychmiastowe, w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie w kontekście pomocy de mini mis; opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych; ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego, z naciskiem na art. 86 ust. 1 pkt  7 i 8.
 15. Ochrona zieleni a inne ustawy- usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka nowego Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a decyzja ZRID oraz inne specustawy).
 16. Wycinka zieleni a obszar NATURA2000, problem zakazów obowiązujących w parkach krajobrazowych/obszarach chronionego krajobrazu.
 17. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody.
 18. Zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie nowelizacji przepisów odnośnie cięć pielęgnacyjnych.
 19. Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:Usunięcie bez zezwolenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia podstępowań; Zniszczenie drzewa (nadmierne przycięcie korony)- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań; Inne przypadki zniszczenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań; Uszkodzenie drzewa- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań; Wysokość kary- zasada; wysokość kary- wyjątki: kara, gdy drzewo nie podlega opłacie, ulgi dla osób najuboższych itd. ; Rozkładanie kary na raty; Odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni- przesłanki, procedura kontroli; nowe delikty- usunięcie drzewa mimo sprzeciwu, usunięcie drzewa przed upływem terminu „milczącej zgody” i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia.
 20. Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie-  przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody.
 21. Problematyka pomników przyrody- ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 uop.
 22. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, podsumowanie szkolenia.

Prowadzący:

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 26 lutego 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 2 marca 2018 09:00
Koniec: 2 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 22 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

13 marca 2018

Kategoria:

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków według nowych zasad – z uwzględnieniem projektu nowelizacji z dnia 10 października 2017 r.

Szkolenie skierowane do pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, radnych gmin, oraz wszystkich pracowników jst odpowiedzialnych za weryfikację wniosków taryfowych lub zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 marca 2018 10:00
Koniec: 13 marca 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

17 kwietnia 2018

Kategoria:

Zagrożenia mikrobiologiczne w funkcjonowaniu systemów zaopatrzenia w wodę – metody ich ograniczania

Szkolenie adresowane jest do pracowników spółek i zakładów wodno-kanalizacyjnych oraz do związków samorządowych zarządzających wodociągami.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 17 kwietnia 2018 09:00
Koniec: 17 kwietnia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 10 kwietnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole