Nadchodzące szkolenia

13 grudnia 2017

Kategoria:

Finansowanie zadań oświatowych – zadania JST na 2018 r.

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za finansowanie i rozliczanie zadań oświatowych w JST – wójtów, burmistrzów, starostów, skarbników, pracowników wydziałów edukacji, zeas-ów i centów usług wspólnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 grudnia 2017 09:00
Koniec: 13 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

1 lutego 2018

Kategoria:

Nowe procedury oceny pracy nauczyciela, awansu zawodowego, udzielania urlopu dla poratowania zdrowia oraz inne zmiany w karcie nauczyciela -wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do  pracowników organów odpowiedzialnych za oświatę, dyrektorów i wicedyrektorów  szkół i placówek oświatowych.

Program:

1.    Ocena pracy nauczyciela:

 •  częstotliwość oraz ogólne zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela,
 • kryteria oceny pracy nauczyciela,
 • regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole,
 • opinie zasięgane w trakcie dokonywania oceny pracy nauczyciela,
 • nowa skala ocen; ocena pracy dyrektora szkoły,
 • tryb odwoławczy,
 • przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosowane w ramach procedury oceny pracy nauczyciela,
 • częstotliwość dokonywania oceny pracy nauczyciela.

2.    Awans zawodowy nauczycieli:

 • wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli,
 • zastąpienie rozmowy kwalifikacyjnej nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego egzaminem przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną.

3.    Wynagrodzenie nauczycieli oraz uprawnienia socjalne:

 • nowy dodatek za wyróżniającą ocenę pracy dla nauczycieli dyplomowanych – warunki przyznania,
 • ustawowe określenie sposobu wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
 • rezygnacja z niektórych nauczycielskich uprawnień socjalnych nauczycieli,
 • odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów szkół przekazanych do prowadzenia, w drodze umowy, innym podmiotom niebędącym JST.

4.      Zmiany dotyczące czasu pracy nauczycieli:

 • ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, ustawowe ograniczenie maksymalnego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów,
 • godziny ponadwymiarowe dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących w szkole stanowisko kierownicze,
 • czas pracy nauczyciela niepełnosprawnego zaliczonego do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

5.      Nowe zasady i nowy wymiar udzielania  urlopu wypoczynkowego  dyrektorom, wicedyrektorom i innym nauczycielom pełniącym w szkole stanowisko kierownicze.

6.      Urlop dla poratowania zdrowia:

 • skierowanie nauczyciela na badania lekarskie w związku z wnioskiem o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia,
 • okoliczności uprawniające do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowie,
 • orzeczenie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy.

7.    Zmiany w uprawnieniach pracowniczych związanych z rodzicielstwem:

 • możliwość wykonywania pracy w obniżonym wymiarze zatrudnienia przez nauczyciela uprawnionego do urlopu wychowawczego,
 • wykorzystanie przez nauczyciela zwolnienia od pracy w ramach opieki nad dzieckiem zdrowym.

8.    Zasady określające zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli, obowiązujące   w okresie przejściowym – na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

9.    Terminy wejścia w życie poszczególnych zmian dokonanych w Karcie Nauczyciela oraz terminy przejściowe.

Prowadząca:
Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka projektów aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Szkoleniowiec prowadzący współpracę z wieloma oddziałami FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 27 stycznia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 1 lutego 2018 09:00
Koniec: 1 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 25 stycznia 2018 r.

13 lutego 2018

Kategoria:

Gospodarka finansowa i inwentaryzacja jednostek oświatowych 2017/2018 r. z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z posiadania przez jednostki oświatowe własnej obsługi finansowo-księgowej oraz prowadzenia obsługi zewnętrznej przez CUW (w tym nowe przepisy rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont obowiązującego od dnia 1 stycznia 2018 r.) Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych w 2018 r. (praktyczne ujęcie i przykłady gotowych dokumentów)

Kierownicy jednostek oświatowych i kierownicy CUW, główni księgowi i pracownicy zajmujący się obsługą finansowo-księgową, pracownicy merytoryczni zajmujący się kontrolą w jednostkach, audytorzy, pracownicy CUW.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 lutego 2018 10:00
Koniec: 13 lutego 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole