Nadchodzące szkolenia

← Styczeń
Marzec →
Lista szkoleń Kalendarz
ponwtśrczwptsobnie
1
Nowe procedury oceny pracy nauczyciela, awansu zawodowego, udzielania urlopu dla poratowania zdrowia oraz inne zmiany w karcie nauczyciela -wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych
2
3
4
5
Opłata planistyczna oraz skutki finansowe dla gmin wynikające miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Opłata infrastrukturalna, odpowiedzialność odszkodowawcza gmin – nowe rozwiązania na tle projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego
6
Instytucje kultury – zamkniecie roku 2017 i zmiany na rok 2018

Wpływ regulacji RODO – unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych i wynikające z niego nowe zadania dla administratorów danych oraz dla osób przetwarzających dane osobowe
7
Stosowanie ustaw z o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych
8
Zmiany w sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego

Wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i o lokalizacji zjazdów (ze zmianami w postępowaniu wprowadzonymi w znowelizowanym kodeksie postępowania administracyjnego, które obowiązują od 1 czerwca 2017 r.)
9
Świadczenia rodzinne – praktyczne aspekty obowiązywania ustawy. Najczęstsze problemy i możliwości ich rozwiązań, orzecznictwo sądów administracyjnych, zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428)
10
11
12
13
Gospodarka finansowa i inwentaryzacja jednostek oświatowych 2017/2018 r. z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z posiadania przez jednostki oświatowe własnej obsługi finansowo-księgowej oraz prowadzenia obsługi zewnętrznej przez CUW (w tym nowe przepisy rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont obowiązującego od dnia 1 stycznia 2018 r.) Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych w 2018 r. (praktyczne ujęcie i przykłady gotowych dokumentów)
14
Zasady wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy

Podatek vat w jst i jednostkach podległych – rewolucyjne zmiany od 2018 roku

Likwidacja zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych – z uwzględnieniem zmian w przepisach obowiązujących. Postępowanie w sprawie umarzania i udzielania innych ulg
15
Faktura elektroniczna w 2018 roku – zasady stosowania
16
17
18
19
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (z uwzględnieniem aktualnych przepisów)

Kontrola zarządcza i zarządzenie ryzykiem dla jednostek samorządu terytorialnego – procedury, praktyczne narzędzia, mechanizmy kontroli

Rachunkowość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stan prawny od 1 stycznia 2018 r. Wpływ uchwały NSA II FPS 3/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. na wymiar i rachunkowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Najnowsze zmiany ordynacji podatkowej i ich wpływ na rachunkowość oraz likwidację zaległości i nadpłat w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego – Zmiany w kodeksie wyborczym i ustawach samorządowych w 2018 r.
20
Dotacje z budżetu jst udzielane na realizację zadań w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (udzielanie, rozliczanie, kontrola) z uwzględnieniem nowych przepisów rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2016 r. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
21
22
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami prawa wodnego i k.p.a
23
Standardy działania rad gmin i powiatów w świetle zmian w kodeksie wyborczym i ustawach samorządowych w 2018 r.

Jednostki sektora finansów publicznych – nowy KSR nr 11 „środki trwałe” – jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – po zmianach w 2018 r.
24
25
26
Umowa w sprawie zamówienia publicznego

Rozliczanie i dokumentowanie transakcji w jednostkach oświatowych po centralizacji
27
28
Praktyczne zasady udzielania oraz dyskontowania pomocy de minimis przez powiatowe urzędy pracy
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole