Nadchodzące szkolenia

← Wrzesień
Listopad →
Lista szkoleń Kalendarz
ponwtśrczwptsobnie
1
2
3
Dotacje dla jednostek oświatowych niesamorządowych – ustalanie kwot oraz czynności i postępowanie kontrolne

Inwentaryzacja i jej rozliczenie w placówkach oświatowych oraz w centrach usług wspólnych po centralizacji vat, wygaszaniu gimnazjów oraz zmianach ustawy o finansach publicznych – praktyczne warsztaty prawne i rachunkowe
4
5
Najnowsze zmiany ustawy o finansach publicznych i ich wpływ na realizację dochodów budżetowych oraz ewidencję księgową, windykację zaległości i likwidację nadpłat
6
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r.
7
8
9
Przygotowanie i organizacja przetargów na nieruchomości publiczne z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dofinansowanie pracodawcom przez gminy kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Ewidencja księgowa vat – rachunkowe i fiskalne aspekty rozliczenia podatku vat w jst, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w 2017 roku
10
Fundusz Sołecki – narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa w świetle nowych unormowań ustawy o funduszu sołeckim (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego)

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy – nowelizacja
11
Nowy kodeks urbanistyczno-budowlany, zmiany w kpa oraz zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami z uwzględnieniem podziałów nieruchomości
12
13
Odpowiedzialność kierownika jednostki za gospodarkę finansową, sprawozdawczość oraz kontrolę zarządczą w kontekście centralizacji vat oraz sytuacji funkcjonowania w JST samorządowego centrum usług wspólnych

Świadczenia rodzinne – wątpliwości interpretacyjne oraz planowana nowelizacja

Mediacje – prawidłowe konstruowanie ugód
14
Rachunkowość budżetowa oraz praktyczne aspekty kontroli zarządczej
15
16
Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2017 roku

Dialog motywujący od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej

Tworzenie efektywnego systemu kontroli wewnętrznej – procedury, rozwiązania wewnętrzne
17
Konstruowanie umowy o odpłatne użytkowanie lokalu mieszkalnego

ABC legislacji w samorządzie terytorialnym, czyli co samorządowiec o stanowieniu prawa wiedzieć powinien?
18
Redagowanie tekstów jednolitych samorządowych aktów normatywnych

Postępowanie wnioskowe w sprawie wydawania karty dużej rodziny – wnioski pisemne i elektroniczne, prowadzenie postępowań, wymogi proceduralne
19
Prawidłowe działanie komisji rady gminy (miasta, powiatu)
20
Odbiór odpadów komunalnych – jak skutecznie i efektywnie przygotować oraz przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Tajniki zamówień w formule in-house przy wykorzystaniu trybu z wolnej ręki

Zasady odliczania podatku VAT naliczonego na wprost, prewspółczynnikiem i współczynnikiem struktury sprzedaży – w tym odliczenia od inwestycji – warsztaty praktyczne
21
22
23
Aktualny stan prawny Ustawa o pomocy społecznej i akty wykonawcze 2017 R.

Gospodarka nieruchomościami – nowe zasady prowadzenia rozliczeń od 1 września 2017 roku po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o finansach publicznych – warsztaty rachunkowo-prawne

Kodeks postępowania administracyjnego – praktyczne omówienie zmian – na przykładach
24
Ochrona danych osobowych w praktyce. Działania jednostek sektora publicznego, nowe zadania i obowiązki po zmianach w przepisach

Nowe zamiany w 2017 r. – aspekty rachunkowe i podatkowe w tym: nowy KSR NR 11 „Środki trwałe” (publikacja 29.05.2017 r.) – obowiązuje do sprawozdań finansowych za 2017 r. – jak wprowadzić w instytucjach kultury

Zasady i tryb wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolnej – zmiana przeznaczenia gruntu
25
Zasady przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – podstawy prawne – zakres i obowiązki gmin
26
Statuty instytucji kultury

Wynajmujący a użytkownicy mieszkań komunalnych
27
Zagadnienia dotyczące prowadzenia postępowań w zakresie renty planistycznej i opłat adiacenckich na tle najnowszego orzecznictwa

Prawo wodne-aktualnie obowiązujące uregulowania prawne wraz z omówieniem nowej ustawy prawo wodne
28
29
30
Instytucje kultury – ocena działalności merytorycznej i finansowej jednostki przez audytora zewnętrznego

Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego – Uprawnienia kontrolne regionalnych izb obrachunkowych i Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku. Uprawnienia jednostek kontrolowanych. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości i ich konsekwencje dla kierownika i pracowników jednostki. Procedura pokontrolna RIO
31
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole