Nadchodzące szkolenia

19 stycznia 2018

Kategoria:

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego Aktualny stan prawny po zmianach w latach 2009 – 2016 /w tym zmiany w zasiłkach macierzyńskich I opiekuńczych od dnia 14.08.2015 r. Oraz od dnia 01.01.2016 r./

Na szkolenie zapraszamy pracodawców, osoby zajmujące się problematyką kadrowo – płacową w urzędach gmin, starostwach, jednostkach organizacyjnych oraz osoby z sektora prywatnego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 stycznia 2018 09:00
Koniec: 19 stycznia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 stycznia 2018 r.
Kategoria:

Nowe zasady sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych oraz efektywne planowanie zamówień publicznych

Na szkolenie zapraszamy pracowników odpowiedzialnych za proces planowania zamówień publicznych oraz agregowania zamówień i zarządzania pod kątem sprawozdawczości, pracowników zaangażowanych w udzielanie zamówień, kierowników koordynujących procesy udzielania zamówień.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 stycznia 2018 09:00
Koniec: 19 stycznia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

24 stycznia 2018

Kategoria:

Praktyczne zasady udzielania oraz dyskontowania pomocy de minimis przez powiatowe urzędy pracy

Szkolenie adresowane jest do pracowników powiatowych urzędów pracy zajmujących się problematyką pomocy publicznej
i realizujących projekty współfinansowane ze środków UE. Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany dot. pomocy publicznej, które będą przydatne w realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 -2020.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 24 stycznia 2018 09:00
Koniec: 24 stycznia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Zlecanie i rozliczanie zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- rozliczenie zadań zrealizowanych w 2017 oraz ogłoszenie konkursów ofert na 2018 rok

Na szkolenie zapraszamy pracowników samorządowych zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 24 stycznia 2018 09:30
Koniec: 24 stycznia 2018 14:30
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

25 stycznia 2018

Kategoria:

Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalanie warunków zabudowy dla innych inwestycji, ze zmianami wprowadzonym w postępowaniu przez nowelizację kpa, od dnia 1 czerwca 2017 r.

Szkolenie adresowane jest do pracowników JST prowadzących postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 25 stycznia 2018 10:00
Koniec: 25 stycznia 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 stycznia 2018 r.
Kategoria:

Windykacja należności cywilnoprawnych gmin oraz jej jednostek organizacyjnych

Szkolenie adresowane jest do pracowników wydziałów finansowo-księgowych, podatkowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 25 stycznia 2018 10:00
Koniec: 25 stycznia 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

26 stycznia 2018

Kategoria:

Kontrola wojewody w zakresie przyjmowania, przekształcania i niszczenia wniosków o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w jednostkach samorządu terytorialnego. Sprawdzane zagadnienia, nieprawidłowości, praktyczne wskazówki

Pracownicy zajmujący się w urzędzie gminy/miasta przyjmowaniem, przekształcaniem i przesyłaniem wniosków o wpis do CEIDG oraz osoby nadzorujące ten proces.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 26 stycznia 2018 09:00
Koniec: 26 stycznia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 22 września 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

29 stycznia 2018

Kategoria:

Zmiany w świadczeniach chorobowych i macierzyńskich i zmiany w ustawie o emeryturach i rentach

Na szkolenie zapraszamy pracowników kadrowo-płacowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 29 stycznia 2018 09:00
Koniec: 29 stycznia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 22 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

30 stycznia 2018 – 31 stycznia 2018

Ewidencja ludności i dowody osobiste w świetle obowiązujących ustaw z uwzględnieniem zmian przepisów prawa

Szkolenie skierowane jest do pracowników wydziałów ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów miast i gmin.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 30 stycznia 2018 10:00
Koniec: 31 stycznia 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 660,00 zł. lub 561,00 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 23 stycznia 2018 r. - dwa dni szkoleniowe 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 23 stycznia 2018 r. - jeden wybrany dzień szkoleniowy Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

1 lutego 2018

Kategoria:

Nowe procedury oceny pracy nauczyciela, awansu zawodowego, udzielania urlopu dla poratowania zdrowia oraz inne zmiany w karcie nauczyciela -wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do  pracowników organów odpowiedzialnych za oświatę, dyrektorów i wicedyrektorów  szkół i placówek oświatowych.

Program:

1.    Ocena pracy nauczyciela:

 •  częstotliwość oraz ogólne zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela,
 • kryteria oceny pracy nauczyciela,
 • regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole,
 • opinie zasięgane w trakcie dokonywania oceny pracy nauczyciela,
 • nowa skala ocen; ocena pracy dyrektora szkoły,
 • tryb odwoławczy,
 • przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosowane w ramach procedury oceny pracy nauczyciela,
 • częstotliwość dokonywania oceny pracy nauczyciela.

2.    Awans zawodowy nauczycieli:

 • wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli,
 • zastąpienie rozmowy kwalifikacyjnej nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego egzaminem przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną.

3.    Wynagrodzenie nauczycieli oraz uprawnienia socjalne:

 • nowy dodatek za wyróżniającą ocenę pracy dla nauczycieli dyplomowanych – warunki przyznania,
 • ustawowe określenie sposobu wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
 • rezygnacja z niektórych nauczycielskich uprawnień socjalnych nauczycieli,
 • odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów szkół przekazanych do prowadzenia, w drodze umowy, innym podmiotom niebędącym JST.

4.      Zmiany dotyczące czasu pracy nauczycieli:

 • ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, ustawowe ograniczenie maksymalnego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów,
 • godziny ponadwymiarowe dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących w szkole stanowisko kierownicze,
 • czas pracy nauczyciela niepełnosprawnego zaliczonego do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

5.      Nowe zasady i nowy wymiar udzielania  urlopu wypoczynkowego  dyrektorom, wicedyrektorom i innym nauczycielom pełniącym w szkole stanowisko kierownicze.

6.      Urlop dla poratowania zdrowia:

 • skierowanie nauczyciela na badania lekarskie w związku z wnioskiem o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia,
 • okoliczności uprawniające do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowie,
 • orzeczenie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy.

7.    Zmiany w uprawnieniach pracowniczych związanych z rodzicielstwem:

 • możliwość wykonywania pracy w obniżonym wymiarze zatrudnienia przez nauczyciela uprawnionego do urlopu wychowawczego,
 • wykorzystanie przez nauczyciela zwolnienia od pracy w ramach opieki nad dzieckiem zdrowym.

8.    Zasady określające zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli, obowiązujące   w okresie przejściowym – na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

9.    Terminy wejścia w życie poszczególnych zmian dokonanych w Karcie Nauczyciela oraz terminy przejściowe.

Prowadząca:
Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka projektów aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Szkoleniowiec prowadzący współpracę z wieloma oddziałami FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 27 stycznia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 1 lutego 2018 09:00
Koniec: 1 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 25 stycznia 2018 r.

2 lutego 2018

Kategoria:

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (z uwzględnieniem zmian przepisów od 1 stycznia 2016 r.)

Na szkolenie zapraszamy pracodawców, osoby zajmujące się problematyką kadrowo – płacową w urzędach gmin, starostwach, jednostkach organizacyjnych oraz osoby z sektora prywatnego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 2 lutego 2018 09:00
Koniec: 2 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

5 lutego 2018

Kategoria:

Opłata planistyczna oraz skutki finansowe dla gmin wynikające miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Opłata infrastrukturalna, odpowiedzialność odszkodowawcza gmin – nowe rozwiązania na tle projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką nieruchomościami oraz zagospodarowaniem przestrzennym. Z tym zakresem zawodowo stykają się również zarządcy nieruchomościami oraz pośrednicy.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 5 lutego 2018 09:00
Koniec: 5 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 29 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

6 lutego 2018

Kategoria:

Instytucje kultury – zamkniecie roku 2017 i zmiany na rok 2018

Szkolenie kierowane jest dla: Głównych księgowych oraz Pracowników Wydziałów Kultury Urzędów.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 6 lutego 2018 09:00
Koniec: 6 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 30 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

8 lutego 2018

Kategoria:

Wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i o lokalizacji zjazdów (ze zmianami w postępowaniu wprowadzonymi w znowelizowanym kodeksie postępowania administracyjnego, które obowiązują od 1 czerwca 2017 r.)

Szkolenie adresowane jest do pracowników JST prowadzących postępowania w sprawie zajęcia pasa drogowego. Szkolenie będzie prowadzone metodą seminaryjną, z omówieniem odpowiedniego orzecznictwa sądów administracyjnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 8 lutego 2018 10:00
Koniec: 8 lutego 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 1 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

12 lutego 2018

Kategoria:

Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz przepisy archiwalne stosowane w jednostce samorządu terytorialnego

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników urzędów samorządowych zajmujących się na co dzień sprawami związanymi z prowadzeniem kancelarii i archiwum.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 12 lutego 2018 09:00
Koniec: 12 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

13 lutego 2018

Kategoria:

Gospodarka finansowa i inwentaryzacja jednostek oświatowych 2017/2018 r. z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z posiadania przez jednostki oświatowe własnej obsługi finansowo-księgowej oraz prowadzenia obsługi zewnętrznej przez CUW (w tym nowe przepisy rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont obowiązującego od dnia 1 stycznia 2018 r.) Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych w 2018 r. (praktyczne ujęcie i przykłady gotowych dokumentów)

Kierownicy jednostek oświatowych i kierownicy CUW, główni księgowi i pracownicy zajmujący się obsługą finansowo-księgową, pracownicy merytoryczni zajmujący się kontrolą w jednostkach, audytorzy, pracownicy CUW.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 lutego 2018 10:00
Koniec: 13 lutego 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

14 lutego 2018

Kategoria:

Likwidacja zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych – z uwzględnieniem zmian w przepisach obowiązujących. Postępowanie w sprawie umarzania i udzielania innych ulg

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów miast i gmin oraz gminnych jednostek organizacyjnych, którzy w zakresie swoich czynności realizują zadania z zakresu ustalania księgowania windykacji należności z tytułu najmu lokali komunalnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 lutego 2018 10:00
Koniec: 14 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole