Nadchodzące szkolenia

13 grudnia 2017

Kategoria:

Instytucje kultury – ocena działalności merytorycznej i finansowej jednostki przez audytora zewnętrznego

Szkolenie kierowane jest do kierowników instytucji kultury a także pracowników jednostek kultury odpowiedzialnych za zadania w zakresie działalności twórczej i artystycznej; głównych księgowych jednostek kultury; audytorów
i kontrolerów zatrudnionych w jednostkach kultury odpowiedzialni za badanie systemów organizacji wewnętrznej
i realizacji zadań oraz wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat sposobu oceny działalności instytucji kultury.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 grudnia 2017 09:00
Koniec: 13 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Finansowanie zadań oświatowych – zadania JST na 2018 r.

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za finansowanie i rozliczanie zadań oświatowych w JST – wójtów, burmistrzów, starostów, skarbników, pracowników wydziałów edukacji, zeas-ów i centów usług wspólnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 grudnia 2017 09:00
Koniec: 13 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

12 grudnia 2017

Kategoria:

Redagowanie projektów samorządowych aktów normatywnych zgodnie z zasadami prawidłowej legislacji i „zasadami techniki prawodawczej”

Adresatami szkolenia są pracownicy samorządowi, radcowie prawni, członkowie organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego związani z obsługą procesu redagowania projektów
i przyjmowania aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 12 grudnia 2017 10:00
Koniec: 12 grudnia 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

11 grudnia 2017

Kategoria:

Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego – Ochrona danych osobowych w oparciu o zmiany wprowadzane przez Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o Ochronie danych osobowych.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego działającego przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Spotkanie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 11 grudnia 2017 09:00
Koniec: 11 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: - 325 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego)

8 grudnia 2017

Kategoria:

Konsekwencje wprowadzenia kodeksu urbanistyczno -budowlanego oraz zmian w kodeksie postępowania administracyjnego na praktykę podziałów nieruchomości oraz inne wybrane procedury w jst

Adresatami szkolenia są pracownicy administracji rządowej i samorządowej, inwestorzy, architekci, projektanci, deweloperzy nieruchomości, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, wykonawcy prac geodezyjnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 8 grudnia 2017 09:00
Koniec: 8 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

7 grudnia 2017

Kategoria:

Drogi wewnętrzne. Zasady udostępnienia nieruchomości gminnych.

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów gmin – referatów drogowych i gospodarki nieruchomościami.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 7 grudnia 2017 09:00
Koniec: 7 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 30 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Postępowanie z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w świetle aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników urzędów samorządowych zajmujących się na co dzień sprawami związanymi z prowadzeniem kancelarii i archiwum.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 7 grudnia 2017 09:00
Koniec: 7 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 1 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Zmiany w rachunkowości i planach kont dla budżetów JST, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku – zmiana terminu

Szkolenie adresowane jest dla Skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo- księgowych JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 7 grudnia 2017 09:00
Koniec: 7 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 1 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

6 grudnia 2017

Kategoria:

Udzielanie zamówień publicznych – warsztaty z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO i kontroli UZP (zmiana terminu)

Na szkolenie zapraszamy kierowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za dokonywanie zamówień, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 6 grudnia 2017 10:00
Koniec: 6 grudnia 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 29 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

5 grudnia 2017

Kategoria:

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków według nowych zasad – z uwzględnieniem projektu nowelizacji z dnia 10 października 2017 r.

Szkolenie skierowane do pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, radnych gmin, oraz wszystkich pracowników jst odpowiedzialnych za weryfikację wniosków taryfowych lub zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 5 grudnia 2017 10:00
Koniec: 5 grudnia 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 28 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Ekwiwalent pieniężny dla członków osp – zasady finansowania, wzory pism, najnowsze orzecznictwo sądów i administracji

Na szkolenie zapraszamy pracowników samorządowych obsługujących Ochotnicze Straże Pożarne, komendantów gminnych ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzących sprawy OSP, pracowników Regionalnych Izb Obrachunkowych, członków zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych, strażaków Państwowej Straży Pożarnej, prawników zainteresowanych prawem ochrony przeciwpożarowej oraz wszystkich zainteresowanych prawem ochrony przeciwpożarowej.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 5 grudnia 2017 09:00
Koniec: 5 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 28 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

4 grudnia 2017

Kategoria:

Świadczenia rodzinne i wychowawcze – postępowanie administracyjne

Szkolenie adresowane jest do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 4 grudnia 2017 09:00
Koniec: 4 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 29 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

1 grudnia 2017

Kategoria:

Prawo wodne-aktualnie obowiązujące uregulowania prawne wraz z omówieniem nowej ustawy prawo wodne

Szkolenie adresowane do pracowników Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich, urzędów miast i gmin, pracowników Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej , członków zarządów spółek wodnych, związków spółek wodnych oraz pracowników przedsiębiorstw zainteresowanych problematyką szkolenia.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 1 grudnia 2017 09:00
Koniec: 1 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370 zł lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 24 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

30 listopada 2017

Kategoria:

VAT w jednostkach oświatowych

Na szkolenie zapraszamy osoby zajmujące się obsługą księgową szkół i placówek oświatowych oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 30 listopada 2017 09:00
Koniec: 30 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 23 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

22 listopada 2017

Kategoria:

Podziały nieruchomości w praktyce administracyjnej

Adresatami szkolenia są przede wszystkim pracownicy administracji samorządowej, w szczególności pracownicy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami, a także pracownicy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności pracownicy starostw powiatowych, wykonawcy prac geodezyjnych
i kartograficznych, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem wodami, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektanci, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 22 listopada 2017 09:00
Koniec: 22 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 15 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

21 listopada 2017

Kategoria:

Podzielona płatność (split payment) w podatku VAT po centralizacji JST od 2018 roku – praktyczne warsztaty – od umowy do rozliczenia dostawy towarów lub usług

Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 21 listopada 2017 09:00
Koniec: 21 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Zasady przetwarzania informacji niejawnych Oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” W jednostce organizacyjnej”. Ważne zadania do wykonania w 2018 roku w zakresie ochrony informacji niejawnych, kontrole wewnętrzne, dokumentacja, szacowanie ryzyka, jak prawidłowo opracować i prowadzić dokumentację niejawną

Na szkolenie zapraszamy sekretarzy urzędów, pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, pracowników kancelarii niejawnej, administratorów bezpieczeństwa informacji, osoby odpowiedzialne w jednostce za procedury związane z ochroną tajemnic ustawowo chronionych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 21 listopada 2017 09:00
Koniec: 21 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

20 listopada 2017

Kategoria:

Likwidacja zaległości podatkowych i nadpłat z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 28 kwietnia 2017 r.

Omówienie zasad wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych stosowanych przy likwidacji zaległości podatkowych. Zdobycie przez uczestników wiedzy nt. skutecznej likwidacji zaległości i nadpłat z tytułu podatków lokalnych wg przepisów, obowiązujących w 2017 r. oraz omówienie wzorów dokumentów, w tym nowego wzoru tytułu wykonawczego TW-1 stosowanego w egzekucji należności pieniężnych oraz wyjaśnienia dot. jego sporządzania.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 20 listopada 2017 10:00
Koniec: 20 listopada 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 13 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i dokumentacji bhp w zakładzie pracy – w świetle przepisów o ochronie danych osobowych

Na szkolenie zapraszamy pracodawców, osoby zajmujące się problematyką kadrową w urzędach gmin, starostwach, jednostkach organizacyjnych oraz osoby z sektora prywatnego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 20 listopada 2017 09:00
Koniec: 20 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 13 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

16 listopada 2017

Kategoria:

Kwalifikowalność wydatków oraz zasady rozliczania projektów UE w nowym okresie programowania 2014-2020

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się rozliczaniem projektu UE pod względem merytorycznym, finansowym i księgowym. Kierowników projektów, osób nadzorujących oraz innych osób zainteresowane ww. szkoleniem. Na szkolenie zapraszamy zespoły pracujące przy pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów UE.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 16 listopada 2017 10:00
Koniec: 16 listopada 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 9 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole