Nadchodzące szkolenia

23 lutego 2018

Kategoria:

Jednostki sektora finansów publicznych – nowy KSR nr 11 „środki trwałe” – jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – po zmianach w 2018 r.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników JST, pionów finansowo-księgowych instytucji sektora finansów publicznych oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami budżetowymi i gospodarowanie mieniem jednostki.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 23 lutego 2018 09:00
Koniec: 23 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
,

Standardy działania rad gmin i powiatów w świetle zmian w kodeksie wyborczym i ustawach samorządowych w 2018 r.

Na szkolenie zapraszamy Radnych, Przewodniczących Rad, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, starostów, pracowników biur rad, sołtysów.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 23 lutego 2018 09:00
Koniec: 23 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77 454 48 29
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT.

22 lutego 2018

Kategoria:

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami prawa wodnego i k.p.a

Szkolenie skierowane jest do pracowników Pracownicy urzędów miast i gmin oraz starostw zajmujący się realizacją ww. ustaw.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 22 lutego 2018 09:00
Koniec: 22 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 15 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

20 lutego 2018

Kategoria:

Dotacje z budżetu jst udzielane na realizację zadań w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (udzielanie, rozliczanie, kontrola) z uwzględnieniem nowych przepisów rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2016 r. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, kierownicy wydziałów i pracownicy merytoryczni zajmujący się udzielaniem, rozliczaniem, kontrolą i zwrotem dotacji, pracownicy organizacji otrzymujących dotacje.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 20 lutego 2018 10:00
Koniec: 20 lutego 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 13 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

19 lutego 2018

Kategoria:

Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego – Zmiany w kodeksie wyborczym i ustawach samorządowych w 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego działającego przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 lutego 2018 10:00
Koniec: 19 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 325 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego)
Kategoria:

Rachunkowość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stan prawny od 1 stycznia 2018 r. Wpływ uchwały NSA II FPS 3/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. na wymiar i rachunkowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Najnowsze zmiany ordynacji podatkowej i ich wpływ na rachunkowość oraz likwidację zaległości i nadpłat w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Istotne zmiany Ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dokonane przez ustawodawcę w ostatnim czasie, przekładają się bezpośrednio na prowadzenie rachunkowości dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Znajomość zmienionych przepisów jest konieczna dla prawidłowego wykonywania zadań w obszarze rachunkowości, do których zaliczyć należy również likwidacje zaległości i nadpłat oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych. Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników urzędów gmin i innych jednostek, którzy zajmują się obsługą finansowo – księgową należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oprócz zmian w Ordynacji podatkowej w trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia dot. efektywnych i nieefektywnych form likwidacji zaległości należności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem zarówno przepisów ordynacji podatkowej jak i zmienionych przepisów dot. egzekucji administracyjnej.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 lutego 2018 09:30
Koniec: 19 lutego 2018 14:30
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (z uwzględnieniem aktualnych przepisów)

Na szkolenie zapraszamy pracodawców, osoby zajmujące się problematyką kadrowo – płacową w urzędach gmin, starostwach, jednostkach organizacyjnych oraz osoby z sektora prywatnego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 lutego 2018 09:00
Koniec: 19 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum demokracji Loklanej FRDL
Telefon: 77 454 48 29
Adres:
ul.Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł.lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT.
Kategoria:

Kontrola zarządcza i zarządzenie ryzykiem dla jednostek samorządu terytorialnego – procedury, praktyczne narzędzia, mechanizmy kontroli

Szkolenie adresowane jest do osób, które zajmują się na co dzień przygotowywaniem dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, a także odpowiadają za jej funkcjonowanie. Szkolenie oparte jest na pokazaniu praktycznych rozwiązań oraz wskazaniu wzorów dokumentów, które można zaadoptować do własnych potrzeb. Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne funkcjonowanie ww. zagadnień i pozwala zrozumieć cały proces funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 lutego 2018 09:00
Koniec: 19 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

15 lutego 2018

Kategoria:

Faktura elektroniczna w 2018 roku – zasady stosowania

Na szkolenie zapraszamy głównych księgowych, pracowników działów księgowości, działów sprzedaży, pracowników działów wystawiających faktury sprzedażowe, także w formie elektronicznej.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 15 lutego 2018 09:00
Koniec: 15 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

14 lutego 2018

Kategoria:

Likwidacja zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych – z uwzględnieniem zmian w przepisach obowiązujących. Postępowanie w sprawie umarzania i udzielania innych ulg

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów miast i gmin oraz gminnych jednostek organizacyjnych, którzy w zakresie swoich czynności realizują zadania z zakresu ustalania księgowania windykacji należności z tytułu najmu lokali komunalnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 lutego 2018 10:00
Koniec: 14 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Podatek vat w jst i jednostkach podległych – rewolucyjne zmiany od 2018 roku

Kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów finansowo – księgowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką podatku VAT.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 lutego 2018 10:00
Koniec: 14 lutego 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Zasady wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy

Szkolenie adresowane dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy zatrudniających i zamierzających zatrudnić cudzoziemców oraz dla osób zainteresowanych daną tematyką.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 lutego 2018 09:00
Koniec: 14 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 297,50 zł. lub (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

13 lutego 2018

Kategoria:

Gospodarka finansowa i inwentaryzacja jednostek oświatowych 2017/2018 r. z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z posiadania przez jednostki oświatowe własnej obsługi finansowo-księgowej oraz prowadzenia obsługi zewnętrznej przez CUW (w tym nowe przepisy rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont obowiązującego od dnia 1 stycznia 2018 r.) Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych w 2018 r. (praktyczne ujęcie i przykłady gotowych dokumentów)

Kierownicy jednostek oświatowych i kierownicy CUW, główni księgowi i pracownicy zajmujący się obsługą finansowo-księgową, pracownicy merytoryczni zajmujący się kontrolą w jednostkach, audytorzy, pracownicy CUW.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 lutego 2018 10:00
Koniec: 13 lutego 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

9 lutego 2018

Kategoria:

Świadczenia rodzinne – praktyczne aspekty obowiązywania ustawy. Najczęstsze problemy i możliwości ich rozwiązań, orzecznictwo sądów administracyjnych, zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428)

Szkolenie adresowane jest do pracowników Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Miast
i Gmin.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 9 lutego 2018 10:00
Koniec: 9 lutego 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 2 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

8 lutego 2018

Kategoria:

Wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i o lokalizacji zjazdów (ze zmianami w postępowaniu wprowadzonymi w znowelizowanym kodeksie postępowania administracyjnego, które obowiązują od 1 czerwca 2017 r.)

Szkolenie adresowane jest do pracowników JST prowadzących postępowania w sprawie zajęcia pasa drogowego. Szkolenie będzie prowadzone metodą seminaryjną, z omówieniem odpowiedniego orzecznictwa sądów administracyjnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 8 lutego 2018 10:00
Koniec: 8 lutego 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 1 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego

Na szkolenie zapraszamy pracowników działów księgowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 8 lutego 2018 09:00
Koniec: 8 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 1 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

7 lutego 2018

Kategoria:

Stosowanie ustaw z o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych

Szkolenie skierowane jest do pracowników wydziałów ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów miast i gmin.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 7 lutego 2018 09:00
Koniec: 7 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 31 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

6 lutego 2018

Kategoria:

Instytucje kultury – zamkniecie roku 2017 i zmiany na rok 2018

Szkolenie kierowane jest dla: Głównych księgowych oraz Pracowników Wydziałów Kultury Urzędów.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 6 lutego 2018 09:00
Koniec: 6 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 30 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Wpływ regulacji RODO – unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych i wynikające z niego nowe zadania dla administratorów danych oraz dla osób przetwarzających dane osobowe

Na szkolenie zapraszamy pracowników administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, podmiotów przetwarzających dane osobowe, kandydatów do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych w jednostce.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 6 lutego 2018 09:00
Koniec: 6 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 30 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

5 lutego 2018

Kategoria:

Opłata planistyczna oraz skutki finansowe dla gmin wynikające miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Opłata infrastrukturalna, odpowiedzialność odszkodowawcza gmin – nowe rozwiązania na tle projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką nieruchomościami oraz zagospodarowaniem przestrzennym. Z tym zakresem zawodowo stykają się również zarządcy nieruchomościami oraz pośrednicy.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 5 lutego 2018 09:00
Koniec: 5 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 29 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole