Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Nabór przedstawicieli NGO do Grup roboczych w ramach realizacji projektu: „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Działania 5.4.2 PO KL

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Województwa Opolskiego do udziału w pracach zespołów i grupy roboczej wspierających projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 5.4.2 PO KL.

Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” ma na celu m.in. zwiększenie zakresu i poprawę jakości mechanizmów współpracy JST i NGO w obszarach:

1. Mechanizmy wzajemnego informowania i konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych poprzez wypracowanie standardu konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych;

2. Formy finansowe współpracy JST i NGO poprzez Wypracowanie modeli realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych;

3. Tworzenie partnerstw poprzez wypracowanie modelu tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych;

4. Standard wspierania inicjatyw obywatelskich i NGO poprzez opracowanie standardu Regionalnego Centrum Organizacji Pozarządowych.

5. Poszerzenie formuły konkursowej „Opolskie Niezapominajki” o dodatkową kategorię „Społecznik Roku”.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach jednego z zespołów lub grupy roboczej proszone są o zapoznanie się z zasadami naboru kandydatów, regulaminem projektu oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego w formie skanu do dnia 28 marca 2014 r. na adres rekrutacja@ocwip.pl

Jednocześnie informujemy, że spotkania będą odbywały się zgodnie z podziałem obszarowym:

a) Zespół roboczy 1 (6 osób w tym 3 z NGO) w terminie od marca do lipca 2014 r., 1 szkolenie wstępne, 8 spotkań roboczych;

b) Zespół roboczy 2 (10 osób w tym 5 z NGO) w terminie od kwietnia do września 2014 r., 1 dwudniowe szkolenie wstępne, 16 spotkań roboczych;

c) Zespół roboczy 3 (6 osób w tym 3 z NGO) w terminie od kwietnia do sierpnia 2014 r., 1 dwudniowe szkolenie wstępne, 8 spotkań roboczych;

d) Grupa robocza 4 (15 osób w tym 8 z NGO) w terminie od kwietnia do października 2014 r., 1 szkolenie wstępne, 5 dwudniowych spotkań roboczych;

e) Zespół roboczy 5 (6 osób w tym 3 z NGO) w terminie od kwietnia do lipca 2014 r., 4 spotkania robocze.

Szczegółowy grafik spotkań zostanie ustalony przez uczestników na pierwszym spotkaniu szkoleniowym zorganizowanym na przełomie kwietnia/maja 2014 r.

Dla uczestników zapewniamy materiały szkoleniowe, catering, a dla uczestników grupy wyjazdowej również nocleg i pokrycie kosztów dojazdu. Praca w zespołach i grupie roboczej ma charakter społeczny.

Zespoły i Grupa będą składały się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i NGO. Każda zespół i grupa będzie moderowana przez zewnętrznego specjalistę w danej dziedzinie. Prace będzie wspierać opiekun procesu standaryzacji.

Zasady naboru do zespołów i grupy roboczej:

Kandydaci/ki do zespołów/grupy roboczej zgłaszają się za pomocą formularza zgłoszeniowego za zgodą organizacji, którą reprezentują (pieczęć i podpisy osób uprawnionych) do dnia 28 marca 2014 r.

Od kandydatów oczekujemy:

a) doświadczenia w działalności w sektorze pozarządowym,

b)umiejętności reprezentowania interesów środowiska pozarządowego,

c) umiejętności współpracy w grupie,

d) możliwości przekazywania informacji i zbierania opinii w środowisku trzeciego sektora,

e) osobistej motywacji do pracy w grupie roboczej.

Z wybranymi kandydatami do zespołów/grupy roboczej skontaktujemy się osobiście.

Szczegółowych informacji o zakresie prac i zasadach naboru udzielają:

1) Zespół 1-3 Tomasz Nawara OCDL FRDL – tel. 77/4544829 w.26, email: tnawara@opole.frdl.pl

2) Grupa 4 Alicja Gawinek OCWIP – tel. 535 446 389, email: a.gawinek@ocwip.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy Grupy robocze

Oświadczenie do regulaminu

Oświadczenie- przetwarzanie danych osobowych