O nas – OCDL FRDL

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej powstało w czerwcu 1991 z inicjatywy środowisk samorządowych i akademickich miasta Opola. Swoim działaniem OCDL obejmuje obszar województwa opolskiego.

Misją Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej jest prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej na rzecz samorządów lokalnych oraz środowisk opiniotwórczych w celu umacniania demokracji lokalnej i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

OCDL ma doświadczenie w następujących dziedzinach:

  • Prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli samorządu terytorialnego (podstawowej działalności Fundacji): kadry kierowniczej, radnych, urzędników, pracowników zakładów budżetowych podległych samorządom ale również pracowników i kadry zarządzającej MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (np. w zakresie rozwoju instytucjonalnego, pozyskiwania funduszy, zarządzania projektami, partnerstwa z samorządem oraz sektorem biznesu), młodzieży (np. szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, aktywizacji obywatelskiej) oraz nauczycieli.
  • Przygotowywania i pomocy we wdrażaniu gminnych i powiatowych strategii rozwoju lokalnego, wśród których ważne miejsce zajmują programy dotyczące rozwoju partycypacji społecznej oraz rozwoju gospodarczego i współpracy władz lokalnych z sektorem prywatnym.

Najważniejsze osiągnięcia OCDL FRDL w 2013 roku:

16 października na Politechnice Opolskiej odbyło się I Forum Innowacji. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL było współorganizatorem Forum. Impreza zgromadziła liczne grono naukowców, samorządowców oraz przedstawicieli firm.

DSC_0282

29 września  uczestniczyliśmy kolejny raz w organizowanym  Pikniku z Funduszami Europejskimi z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Do współpracy zaproszone zostały różne organizacje, które otrzymały na swoją działalność fundusze z programów unijnych.

W roku 2013r. OCDL FRDL rozpoczął realizację następujących projektów:

„Kooperacja świata nauki i biznesu sektora meblarskiego w województwie opolskim” (8.2.1 PO KL) kierowany do przedsiębiorstw, pracowników przedsiębiorstw związanych z branżą meblarską z naszego regionu, naukowców z opolskich uczelni oraz ekspertów spoza regionu.

„SMART Staże – Strategiczne Modelowanie i Animowanie Rozwoju oraz Technologii poprzez Staże” (8.2.1 PO KL), to kolejny projekt skierowany do przedstawicieli świata nauki i biznesu z terenu Opolszczyzny, którego OCDL FRDL jest współrealizatorem.

„Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan” (9.6.3. PO KL). Celem głównym projektu jest przetestowana kompleksowa usługa doradztwa edukacyjnego i zapewnione wsparcie w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru odpowiedniej oferty edukacyjno – szkoleniowej wśród mieszkańców Powiatu Miasta Opola.

„Mały człowiek – wielkie możliwości” (9.1.1 PO KL). Projekt kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Korfantów (Przedszkole w Korfantowie i Przedszkole w Ścinawie Nyskiej). Głównym celem projektu jest wzmocnienie funkcji edukacyjnych, poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa dzieci w edukacji przedszkolnej w Gminie Korfantów.

„Gmina Chrząstowice – aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej” (5.4.2 PO KL). W projekcie przewiduje się utworzenie i poddanie konsultacjom społecznym dwóch dokumentów: 1)Strategii Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024, 2)Programu Współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

„Otwarte drzwi w przyszłość” (9.1.2 PO KL). Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej o zagadnienia dotyczące wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz wzrost kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry pedagogicznej w okresie 09.2013-06.2014

„Opolskie meblowanie- wsparcie przemysłu meblarskiego” (8.1.1 PO KL). Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw branży meblarskiej z terenu Opolszczyzny. Celem projektu jest podniesienie oraz dostosowanie do potrzeb rynku kwalifikacji i umiejetności pracowników tych przedsiębiorstw. Projekt trwa do grudnia 2014r.

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole