Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Ogłoszenie o naborze doradców (brokerów) edukacyjnych

logo_dol_www

 

Zapytanie ofertowe
wybór doradców (brokerów) edukacyjnych

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert dotyczących wyłonienia dziesięciu doradców (brokerów) edukacyjnych świadczących usługi indywidualnych i grupowych konsultacji dla uczestników/uczestniczek projektu „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

 

Termin złożenia:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 11 lipca 2013 r. do godziny 12.00

 

UWAGA!

Za termin złożenia oferty uznaje się termin otrzymania dokumentacji ofertowej przez Zamawiającego. Niezbędne szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe na wybór doradcy (brokera) edukacyjnego (kod CPV 80000000-4 usługi edukacyjne i zawodowe)

 

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe – doradca edukacyjny

 

Prosimy zapoznać się z treścią zapytania ofertowego oraz z jego załącznikami, które są do pobrania poniżej

 

Załączniki:

Załacznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach

Załacznik nr 3 – Wykaz doświadczenia doradcy

Załacznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym

Załacznik nr 5 – Życiorys zawodowy

 

Zapraszamy do składania ofert.

Mariola Walkowicz

Kierownik projektu

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Opole, 27 czerwca 2013 r.