Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Ogłoszenie o naborze specjalistów rynku pracy

logo_dol_www

 

Ogłoszenie o naborze
specjalistów rynku pracy (doradców zawodowych/doradców edukacyjnych)

 

W związku z realizacją projektu „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan” Poddziałanie 9.6.3 POKL Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL poszukuje specjalistów rynku pracy (doradców zawodowych/doradców edukacyjnych) do opracowania strategii pracy z klientem indywidualnym i grupowym w zakresie doradztwa edukacyjnego.

 

Strategie mają określać sposób pozyskania klientów oraz ścieżkę postępowania w bezpośrednich kontaktach z klientem. Strategie będą wykorzystywane na każdym etapie realizacji projektu tj.:

• rekrutacji uczestników do projektu,

• kampanii informacyjno-promocyjnej,

• doradztwa edukacyjno-zawodowego,

• monitoringu i opieki na etapie uczestnictwa w kształceniu.

Wymagania

• wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie psychologii/pedagogiki,

• wykształcenie wyższe na innym kierunku studiów niż psychologia/pedagogika oraz:

a) ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego lub pedagogiki pracy,

b) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego lub edukacyjnego (rozumiane jako staż pracy w zawodzie),

c) licencję w zakresie doradztwa regulowana przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

• co najmniej 300 godzin przeprowadzonych zajęć/konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego/edukacyjnego (doradztwo indywidualne i grupowe),

Obowiązki

• opracowanie strategii pracy z klientem indywidualnym i grupowym w zakresie doradztwa edukacyjnego w okresie lipiec-sierpień 2013 r. – 24 h/os.

 Mile widziane

• znajomość problematyki rynku pracy powiatu m. Opole,

• znajomość ofert edukacyjnych i szkoleniowych z terenu powiatu m. Opole,

• wiedza z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego,

• znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy,

• posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego/edukacyjnego,

 

Aplikacje zawierającą CV wraz z wykazem przeprowadzonych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego oraz proponowana stawkę za godzinę pracy proszę wysyłać na adres email: sekretariat@opole.frdl.pl do 5 lipca 2013 r.

 

Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer telefonu 77/453 68 25, 77/454 48 29

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 1001, poz. 926 z póź. zm.)

 

Mariola Walkowicz

Kierownik projektu

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Opole, 27 czerwca 2013 r.