Czas pracy w samorządzie w 2020 roku

Miejsce
Internet
Termin
15 czerwca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
240 zł
Zapisz się na szkolenie

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Adresaci

Osoby, które na co dzień zajmują się planowaniem, rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników samorządowych, w szczególności kadra kierownicza, pracownicy działu kadr, personalnych, pracownicy działów prawno-organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z kontrolą stosowania przepisów o czasie pracy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r. w zakresie zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy, poznanie zasad planowania i ewidencjonowania czasu pracy na gruncie samorządowej pragmatyki pracowniczej, uzyskanie wiedzy w zakresie dopuszczalności i sposobu wprowadzania instrumentów uelastycznia czasu pracy, zapoznanie z zasadami rozliczania czasu pracy pracowników posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, nabycie umiejętności w zakresie rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych, poznanie bieżących interpretacji przepisów z zakresu czasu pracy, zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów stwierdzanych w zakresie omawianej tematyki, możliwość konsultacji z wykładowcą praktycznych problemów przy stosowaniu omawianych przepisów.

Korzyści:

 • Poznanie nowych rozwiązań zawartych w Tarczy Antykryzysowej.
 • Wskazanie właściwych rozwiązań problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.
 • Zaprezentowanie stanowisk urzędów oraz orzecznictwa sądowego.
 • Poznanie zasad kontroli zagadnień związanych z czasem pracy.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Przebieg kontroli w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy:
  • dopuszczalność niezapowiedzianej kontroli;
  • termin na przedłożenie dokumentów i opracowanie zestawień;
  • procedura przesłuchania świadków – byłych i obecnych pracowników celem weryfikacji danych zawartych w dokumentacji pracowniczej;
  • stosowane środki prawne w razie stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli;
  • ściąganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika z zakresu przepisów o czasie pracy – działania wypełniające znamiona wykroczenia i skutkujące wszczęciem postępowania wykroczeniowego, osoby odpowiedzialne;
  • środek wychowawczy, grzywna w drodze mandatu, wniosek o ukaranie – jakie czynniki wpływają na decyzje kontrolującego o sankcjach.
 2. Nowe rozwiązania w zakresie czasu pracy ujęte w Tarczy Antykryzysowej.
 3. Omówienie pojęć z zakresu czasu pracy na potrzeby prawidłowego rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy, w tym m.in. doby pracowniczej, tygodnia, okresu rozliczeniowego, pracy w godzinach nadliczbowych, norm czasu pracy, pracowników zarządzających zakładem pracy, kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 4. Ewidencja czasu pracy na nowych zasadach od 01.01.2019 r.:
  • zmodyfikowana ewidencja czasu pracy – ujmowanie w niej godzin pracy, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, rodzaje zwolnień od pracy oraz ujmowanie ich wymiaru;
  • postać elektroniczna ewidencji czasu pracy po 1 stycznia 2019 roku – wymogi, dopuszczalność prowadzenia części dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej – wyjaśnienia MRPiPS;
  • dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy – m.in. prowadzenie i przechowywanie wniosków pracownika dotyczących wyjść prywatnych, dokumentacji związanej z pracą w godzinach nadliczbowych;
  • kategorie pracowników, których nie ewidencjonuje się godzin pracy;
 5. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy w 2020 r.
 6. Dobowy i tygodniowy odpoczynek.
 7. Prawidłowe rekompensowanie pracownikowi pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolna sobota) – ćwiczenia.
 8. Problematyka naruszenia doby pracowniczej przy wydłużonej pracy w niektórych dniach tygodnia – propozycje rozwiązań – ćwiczenia.
 9. Rozkład czasu pracy - zasady tworzenia i modyfikacji harmonogramów czasu pracy po, termin przekazania grafików, harmonogramy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 10. Właściwe zapisy w umowie o pracę „niepełnoetatowca” dotyczące liczby godzin, z przekroczeniem których pracownika nabywa prawo do dodatku z uwzględnieniem pracowników samorządowych.
 11. Celowość różnicowania w zakładzie pracy systemów i rozkładów czasu pracy.
 12. Dopuszczalność i warunki stosowania instrumentów uelastyczniania czasu pracy, w szczególności: ruchomych rozkładów czasu pracy oraz indywidualnego rozkładu czasu pracy – wzory dokumentów.
 13. Czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia - najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w trakcie kontroli inspektora pracy – wzór.
 14. Nadgodziny – polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, ewidencjonowanie, ograniczenia podmiotowe i czasowe, zasady rekompensowania, prawidłowa treść wniosku pracownika dot. rekompensowania nadgodzin czasem wolnym (wzór).
 15. Praca w godzinach nadliczbowych w niedzielę i święto. Dopuszczalność, zasady rekompensowania – ćwiczenia.
 16. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych; składniki uwzględniane przy naliczaniu wynagrodzenia – ćwiczenia.
 17. Nadgodziny kadry zarządzającej oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 18. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy - praca w nadgodzinach przy niepełnym etacie pracownika, prawidłowe konstruowanie zapisów umowy o pracę.
 19. Zasady zaliczania do czasu pracy podróży służbowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników – ćwiczenia.
 20. Stanowiska PIP oraz MRPiPS.
 21. Omówienie najczęściej stwierdzanych błędów z zakresu omawianej tematyki.
zwiń
rozwiń
Koordynatorzy
Mariola Walkowicz
Specjlista ds. szkoleń i projektów
tel. 77 454 48 29
mwalkowicz@opole.frdl.pl
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 11 czerwca 2020 r.