Praktyczne zasady rachunkowości budżetowej dla jednostek i zakładów budżetowych

Miejsce
Internet
Termin
9 czerwca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
240 zł
Zapisz się na szkolenie

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

Uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze tych szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO i NIK), również w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, w czasie którego obowiązują szczególne przepisy ustaw o Tarczy Antykryzysowej oraz rozporządzeń wykonawczych.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Ewidencja należności i dochodów, w tym m.in.: przypisanych, nieprzypisanych, nadpłaty, zaległości, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, umorzenia, przedawnienia, należności sporne i wątpliwe.
 2. Ewidencja odsetek od należności – zmiany stawek.
 3. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 euro) – zasady, ewidencja.
 4. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.
 5. Zmiany w zakresie należności wynikające z sytuacji epidemii m.in. zawieszenie postepowań podatkowych, zmiany terminów zapłaty w opłatach czynszowych, brak opłaty prolongacyjnej oraz rekompensaty za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców.
 6. Ewidencja wydatków, w tym min.: wydatki remontowe i inwestycyjne. Inne zasady funkcjonowania wydatkowego w okresie epidemii m.in. zmiana uprawnień wójta w zakresie zmiany budżetu JST czy funkcjonowania dotacji.
 7. Zobowiązania finansowe i zaangażowanie.
 8. Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych.
 9. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów – możliwe uproszczenia.
 10. Konta pozabilansowe.
 11. Ewidencja wyniku finansowego.
 12. Fundusz jednostki – istota, analityka.
 13. Sesja pytań i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowości jednostek i zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Anna Wiesiołek
Specjalista ds. szkoleń i projektów
tel. 77 453 68 25
awiesiolek@opole.frdl.pl
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 4 czerwca 2020 r.