Procedury prowadzenia postępowania administracyjnego w pomocy społecznej i innych systemach zabezpieczania społecznego

Miejsce
Internet
Termin
10 czerwca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
240 zł
Zapisz się na szkolenie

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

W trakcie webinarium przedstawione będzie praktyczne stosowanie przepisów KPA w obszarach zabezpieczenia społecznego w okresie epidemii COVID-19. Zajęcia uwzględniają kolejne zmiany w ustawach i rozporządzeniach z kwietnia 2020 r. Uczestnicy otrzymają wzory zarządzeń, wezwań, adnotacji oraz uzasadnień decyzji.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Stosowanie zasad ogólnych KPA w dobie epidemii (jak zrealizować zasadę informowania, zasadę pisemności czynnego udziału w postępowaniu, zbadania stanu faktycznego, szybkości).
 2. Wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek- jak przyjąć wniosek, w jakim terminie zarejestrować sprawę, jak doręczyć zawiadomienie stronie, czy możliwe są inne formy niż pisemna komunikacji ze stroną?
 3. Postępowanie wyjaśniające. Ustalanie stanu faktyczne, pisma do innych organów, wywiady środowiskowe oraz wezwania stron, nowe przepisy dotyczące wywiadu w tym wywiadu z osobami z dysfunkcją słuchu.
 4. RODO a KPA w czasie epidemii.
 5. Terminy załatwiania spraw, przerwanie biegu termonów w czasie epidemii, skutki procesowe, liczenie terminów procesowych na przykładach.
 6. Ocena dowodów (swobodna ocena dowodów na gruncie kpa, gradacja ważności dowodów i ich wpływu na rozstrzygnięcie, odmowa uwzględnienia dowodu w sprawie lub przeprowadzenia wnioskowanego przez stronę dowodu, prawidłowe sporządzanie wywiadów środowiskowych i ich ocena, różnicowanie wagi dowodów, domniemania prawne i faktyczne).
 7. Doręczenia pism w dobie epidemii.
 8. Relacja ustaw materialnych i specustawy. Jak zastosować przepisy specustawy w podstawie prawnej i przy ustalaniu stanu faktycznego?
 9. Wydawanie decyzji i ich uzasadnianie - podstawa prawna i prawidłowe konstruowanie uzasadnień.
 10. Decyzje o odpłatności i zwolnieniach z odpłatności w dobie epidemii.
 11. Wykonanie decyzji - zapisy w decyzji o sposobie wykonania decyzji.
 12. Zmiana decyzji - z urzędu i na wniosek.
 13. Zmiana decyzji w związku z przedłużeniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności (zasiłek stały, zasiłki rodzinne).
 14. Wznowienie postępowania z powodu braku udziału strony w postępowaniu.
 15. Zmiana decyzji na podstawie art. 155 KPA.
 16. Wygaszanie lub zmiana nierealizowanych decyzji z pomocy społecznej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w szczególności ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, wszyscy zainteresowani tematyką zajęć.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Anna Wiesiołek
Specjalista ds. szkoleń i projektów
tel. 77 453 68 25
awiesiolek@opole.frdl.pl
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 5 czerwca 2020 r.