Umowy w zamówieniach publicznych. Warsztaty pisania umów na trudne czasy

Miejsce
Internet
Termin
10 czerwca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
240 zł
Zapisz się na szkolenie

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści
  • Przedstawienie praktycznych rozwiązań oraz usystematyzowanie wiedzy w zakresie przygotowywania i zawierania umów dot. realizacji zamówień publicznych.
  • Szczegółowo omówione zostaną uprawnienia i obowiązki wykonawców i zamawiających, wynikające z nowych rozwiązań mających przeciwdziałać epidemii oraz wskazane zostaną możliwości skorzystania z rozwiązań już istniejących w przepisach o zamówieniach.Uczestnicy dowiedzą się, jakie są ustawowe i umowne dopuszczalne okoliczności zmiany umów oraz poznają specyficzne rozwiązania wynikające ze specustaw tarczowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Umowy o zamówienia publiczne w świetle ustawy PZP:
a) Zakres stosowania kodeksu cywilnego.
b) Znaczenie wymogu formy pisemnej i jej relacji do formy elektronicznej i dokumentowej.
c) Struktura umowy (komparycja, preambuła, słowniczek, istotne elementy umowy, kolejność zapisów).
d) Znaczenie białej listy podatników.
e) Opis przedmiotu zamówienia a postanowienia umowne – zgodność/tożsamość.
f) Ekwiwalentność świadczeń.
g) Egzekwowanie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
h) Zabezpieczenie zobowiązania do ponadstandardowej realizacji zamówienia zgodnie z punktacją przyznaną w jakościowych kryteriach oceny ofert.
i) Zmiana kluczowego personelu w trakcie realizacji zamówienia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane do pracowników jednostek samorządowych odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego w tym umowy dotyczącej zamówienia publicznego, wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, trener zamówień, od 14 lat kieruje komórką odpowiedzialną za udzielanie zamówień publicznych, rozwiązując na co dzień i w sposób praktyczny rzeczywiste problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych dużego podmiotu zamawiającego, w tym także osobiście reprezentując zamawiającego w postępowaniach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Anna Wiesiołek
Specjalista ds. szkoleń i projektów
tel. 77 453 68 25
awiesiolek@opole.frdl.pl
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 4 czerwca 2020 r.