Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Projekt: „Kuźnia przedsiębiorczości” (8.1.2.PO KL)

 

„Kuźnia przedsiębiorczości”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych gospodarki w regionie.

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL prowadzi nabór uzupełniający do projektu „Kuźnia przedsiębiorczości” – ŚCIEŻKA PRZEKWALIFIKOWANIA

Jeśli jesteś osobą bezrobotną z terenu województwa opolskiego, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

ZGŁOŚ SIĘ DO DNIA 15 LUTEGO 2013 R.

Oferujemy wsparcie w postaci:

  • Doradztwa zawodowego – opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  • Doradztwa psychologicznego – motywowanie do zmian w życiu zawodowym
  • Wykup na rynku usług szkoleniowych szkolenia zawodowego podnoszącego lub zmieniającego kwalifikacje zawodowe, dopasowanego do predyspozycji i oczekiwań uczestnika projektu.
  • Dodatek szkoleniowy za udział w szkoleniu zawodowym.
  • Pośrednictwo pracy.

Liczba miejsc ograniczona.
W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy mężczyzn.

Szczegółowe informacje dot. realizacji projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.kuznia.opole.frdl.pl oraz w Biurze Projektu ul. Krakowska 51 III p., Opole.

Dodaj komentarz