Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Rekrutacja – Kurs języka migowego

 

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL wraz Polskim Związkiem Głuchych Oddział Opolski realizuje projekt „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu dysfunkcji słuchu poprzez organizację usług asystenckich uzupełnionych o działania włączające w obszarze społecznym, edukacyjnym oraz kulturalnym, działania skierowane do personelu służb świadczących dla nich usługi oraz działania uświadamiające.  Dodatkowymi celami  projektu są:

  • Wzrost ilości usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z dysfunkcją słuchu
  • Zwiększenie liczby personelu służb lokalnych posługujących się podstawami języka migowego
  • Wzrost kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych oraz podniesienie poziomu motywacji oraz wzrost samooceny u osób z dysfunkcjami słuchu
  • Wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie przysługujących praw konsumenckich, rodzinnych itd.
  • Wzrost aktywności edukacyjnej, społecznej i kulturalnej u osób z dysfunkcjami słuchu
  • Zwiększenie świadomości społecznej w obszarze problematyki osób z dysfunkcjami słuchu wśród mieszkańców województwa opolskiego

 

W chwili obecnej rozpoczynamy rekrutację pierwszych dwóch grup uczestników w ramach zadania „Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje pracowników służb świadczących usługi społeczne dla osób głuchych”

 

W ramach zadania zrealizowanych zostanie 448 h warsztatów dla 4 grup po 10 os./gr w podziale 112h/gr.
(w tym 64 h/gr – kurs języka migowego).  Warsztaty będą miały charakter stacjonarny oraz wyjazdowy.

Celem warsztatów wyjazdowych (48 h/gr, 3×2 dni/gr) jest przekazanie informacji nt. funkcjonowania osób z dysfunkcją słuchu w życiu społecznym i zawodowym, przekazanie informacji odnośnie ich praw, barier  i ograniczeń na jakie napotykają w życiu codziennym, uwrażliwienie na ich potrzeby oraz przekazanie wiedzy nt. pracy (komunikacji) z osób z  dysfunkcją słuchu oraz jej rodziną.

Celem warsztatów stacjonarnych – kurs języka migowego  (64 h/gr) jest przełamywanie barier komunikacyjnych z osobami z dysfunkcją słuchu poprzez naukę j. migowego, zdobycie praktycznej umiejętności posługiwania się na poziomie podstawowym j. migowym w kontaktach z osobami niesłyszącymi. Celem kursu jest przygotowanie do porozumiewania się z osobami głuchoniemymi.

 

 

Adresaci:  pracownicy służb świadczących usługi w społeczności lokalnej (m.in. urzędnicy, pracownicy socjalni, policjanci, strażacy, pracownicy służby zdrowia, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, itp.)

 

Miejsce realizacji:

  • szkolenia wyjazdowe: Hotel na terenie Miasta Opole (organizator zapewnia noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe)
  • kurs języka migowego: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, III piętro

 

 

Formularze rekrutacyjne można składać w siedzibie Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, 45-018 Opole drogą pocztową lub osobiście, a także skanem na adres e-mail:
idolna@opole.frdl.pl w terminie do dnia 21 czerwca 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy

WSTĘPNY HARMONOGRAM SPOTKAŃ

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU