Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Cukiernik – zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na wybór realizatora  kursu „Cukiernik – dekorator wyrobów cukierniczych” dla 1 uczestniczki projektu:  „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.2 RPO WO 2014-2020 „Włączenie społeczne”.

Cukiernik – zapytanie ofertowe

Zalacznik nr 1-formularz oferty

Zalacznik nr 2-oswiadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zalacznik nr 3-wykaz uslug

Zalacznik nr 4-wykaz osob

Zalacznik nr 5-oswiaczenie o braku powiazan z zamawiajacym

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie 26 września 2016 r. (decyduje data wpływu w siedzibie Zamawiającego w Opolu), drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na email: idolna@opole.frdl.pl. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
45-018 Opole
Oferta: Kurs „Cukiernik – dekorator wyrobów cukierniczych” w ramach projektu „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcją słuchu z terenu woj. opolskiego”
Złożona oferta oraz załączniki muszą być parafowane na każdej stronie. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta (np. w formie skanu).

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Iwona Dolna, email: idolna@opole.frdl.pl, tel. 77 453 68 25 wew. 21