Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Decydujmy razem” (5.3 PO KL)

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza samorządy z województwa śląskiego do udziału w partnerskim projekcie „Decydujmy razem”, którego liderem jest  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  Jest to największy w Polsce projekt systemowy poświęcony partycypacji publicznej.

„Decydujmy razem” to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest wypracowanie ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji przy tworzeniu i realizacji gminnych i powiatowych strategii i programów dotyczących spraw lokalnych.Doświadczenia wielu krajów pokazują, że skuteczną zasadą „dobrego rządzenia” jest świadome i aktywne uczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich dzielnicy, gminy, powiatu. Taką formę współdecydowania określa się mianem partycypacji publicznej, która jest domeną władz otwartych i gotowych na współpracę ze swoimi mieszkańcami.

Uczestnictwo w projekcie „Decydujmy razem” pozwoli na wypracowanie metod, które umożliwią władzom lokalnym wczesne diagnozowanie problemów oraz sprawne tworzenie i skuteczną realizację planów rozwojowych przy tworzeniu i wdrażaniu strategii i programów w obszarach: zatrudnienia, integracji społecznej,  przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju.

Po zakończeniu pilotażu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wykorzystując doświadczenia uczestników opracuje model partycypacyjnego tworzenia lokalnych polityk publicznych, a następnie podejmie wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz partnerami projektu działania mające na celu upowszechnienie tego modelu na terenie całego kraju.

Do projektu mogą  zgłaszać się przedstawiciele gmin i powiatów. Warunkiem przystąpienia jest otwartość samorządu na wprowadzanie nowych metod współrządzenia poprzez angażowanie do działań społeczności lokalnych.

Spotkanie rekrutacyjne samorządów z województwa śląskiego odbędzie się 19 października 2011 roku o godzinie 11.00 w Katowicach, MAKSIMUM Sp. z o.o. HOLDIN S.K.A, ul. Opolska 22, Sala C

Potwierdzenie oraz pytania prosimy kierować do Iwony Dolnej, koordynatora regionalnego – e-mail: idolna@opole.frdl.pl, tel.: 77/453 68 25 w. 24

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Projekt  „Decydujmy razem  – wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu  i wdrażaniu polityk publicznych oraz w podejmowaniu decyzji publicznych” to część Działania 5.3 – „Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: www.decydujmyrazem.pl

 

Deklaracja – [Pobierz ]

Kwestionariusz – [Pobierz ]