Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Do wielkich osiągnięć przez trudności” (7.2.1 PO KL)

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie ze Stowarzyszeniem MONAR w Zbicku w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2011 r. zrealizowało projekt „Do wielkich osiągnięć przez trudności” dla 40 kobiet i mężczyzn – podopiecznych Ośrodka MONAR w Zbicku finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt przewidywał kompleksowe wsparcie doradczo – szkoleniowe dla 40 uczestników. Przeprowadzone zostały cztery rekrutacje do poszczególnych kursów. Dzięki temu w zajęciach mogły brać udział osoby,  które przybyły do ośrodka już w trakcie trwania projektu.

Podopieczni brali udział w zajęciach „Aktywne poszukiwanie pracy”, na których poruszana była między innymi następująca tematyka: przygotowanie do rozmowy o pracę, opracowanie CV, asertywność, komunikatywność, prezentacja „mocnych stron i własnych słabości”.

Podopieczni podejmowali decyzję o przystąpieniu do kursu wraz z psychologiem i doradcą zawodowym, z myślą o rozwoju ścieżki zawodowej po opuszczeniu Ośrodka MONAR  i ukończonej terapii. Psycholog wpierał i motywował beneficjentów do pracy w projekcie podczas indywidualnych konsultacji. Spotkania z doradcą zawodowym miały na celu tworzenie indywidualnych planów działania.

Dopiero po uzyskaniu lub w trakcie trwania wsparcia doradczego przy udziale psychologa i doradcy zawodowego uczestnik projektu wybierał kursy, w których chciał uczestniczyć:
– kurs języka angielskiego,
– kurs komputerowy – podstawy obsługi komputera,
– kurs gastronomiczny,
– kurs remontowo – budowlany,
– kurs „tereny zielone”,
– kurs spawacza elektrycznego lub gazowego,
– kurs obsługi wózków widłowych,
– kurs fryzjersko – kosmetyczny,
– kurs prawa jazdy kategorii B.

Dodatkowo uczestnicy projektu brali udział w warsztatach gry na bębnach. W okresie letnim odbył się trening umiejętności społecznych w postaci spływu kajakowego, który połączony był z warsztatem psychologicznym. Warsztat psychologiczny służył przypomnieniu i uzupełnieniu, jak również weryfikacji wiedzy zdobytej podczas zajęć „aktywne poszukiwanie pracy” i indywidualnych konsultacji z psychologiem.

PODSUMOWANIE PROJEKTU:
I REKRUTACJA

W lutym 2010 r. rozpoczęto pierwszą rekrutację na następujące grupy szkoleniowe:
– Kurs języka angielskiego Gr. A – kurs rozpoczął się z dniem 16.02.2010 r. i trwał do 6.07.2010 r. Kurs zakończyło 15 osób (2 kobiety i 13 mężczyzn) otrzymując zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności. Liczba godzin: 80 h;
– kurs komputerowy Gr. A – kurs rozpoczął się z dniem 20.02.2010 r. i trwał do 3.07.2010 r. Kurs zakończyło 8 osób (2 kobiety i 6 mężczyzn) otrzymując zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności. Liczba godzin: 60 h;
– kurs fryzjersko-kosmetyczny (kurs zlecony) – Kurs rozpoczął się z dniem 17.02.2010 r.
i trwał do 11.05.2010 r. Kurs zakończyło 8 osób otrzymując zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności.
Liczba godzin kursu: 215 h.
– kurs gastronomiczny – kurs rozpoczął się z dniem 19.02.2010 r. i trwał do 26.04.2010 r. Kurs zakończyło 5 osób otrzymując zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności.
Liczba godzin kursu: 150 h.

II REKRUTACJA
Druga rekrutacja odbyła się w maju 2010 r. Podczas rekrutacji wybrani zostali uczestnicy kursów:
– remontowo – budowlanego,
– terenów zielonych.
Kurs remontowo – budowlany rozpoczął się 25.05.2010 i trwał do 30.08.2010 r. Kurs zakończyło 14 osób otrzymując zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności. Liczba godzin kursu: 350 h.
Pierwsze zajęcia kursu „tereny zielone” odbyły się 28.05.2010 r. Zajęcia trwały do 30.07.2010r. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające zdobyte umiejętności. Liczba godzin kursu: 150 h.

III REKRUTACJA
Trzecia rekrutacja, do kursów obsługi wózków widłowych i prawa jazdy kat. B: odbyła się w sierpniu 2010 r. Do kursów zakwalifikowanych zostało po 10 uczestniczek i uczestników.
Kurs operatora wózków widłowych rozpoczął się 3 września 2010r. i trwał do
5 października 2010r. Kurs zakończyło 10 osób (10 mężczyzn) otrzymując zaświadczenia potwierdzające zdobyte umiejętności. Liczba godzin kursu: 67 h.
Kurs prawa jazdy kat B rozpoczął się 28.09.2010r. i trwał do 8.10.2010 r. (zajęcia teoretyczne). Zajęcia praktyczne odbywały się od października do grudnia 2010 r. Kurs zakończyło 9 osób (2 kobiety i 8 mężczyzn) otrzymując zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności. W ramach kursu beneficjenci przystąpili do egzaminu na prawo jazdy kat. B. Liczba godzin kursu: 60 h.

IV REKRUTACJA
Czwarta rekrutacja, do kursów języka angielskiego (gr. B), komputerowego (gr. B) i kursu spawacza odbyła się w styczniu 2011 r.

Kurs języka angielskiego (gr. B) odbywał się w okresie: od 25.01.2011 r. do 7.06. 2011r. Kurs ukończyło 12 osób, w tym: 4 kobiety i 8 mężczyzn. Uczestniczy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu.
Kurs komputerowy (gr. B) trwał od 9.02.2011 r. do 25.05.2011 r. Kurs ukończyło 9 osób, w tym: 2 kobiety i 7 mężczyzn.
Kurs spawacza rozpoczął się 31.01.2011 r. i trwał do 16.02.2011 r. Kurs ukończyło 8 mężczyzn. Uczestnicy otrzymali: zaświadczenia ukończenia kursu, „Książeczki spawacza” oraz świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza. Kursanci mieli zapewnione badania lekarskie. Liczba godzin kursu: 120 h.

Aktywne poszukiwanie pracy – kompleksowe wsparcie szkoleniowo – doradcze:

Uczestnicy kursów zawodowych w ramach projektu brali udział w warsztatach grupowych
(4 grupy). Warsztaty odbywały się w terminach:
Grupa A: 20 i 27 marca i 10 maja 2010 r.
Grupa B: 10, 17, 24 lipca 2010 r.
Grupa C: 16 i 30 października, 6 listopada 2010 r.
Grupa D: 19 luty, 5 i 25 maja 2011 r.

Tematyka zajęć obejmowała m.in. takie zagadnienia jak: asertywność, komunikatywność, przygotowanie CV, ćwiczenie rozmów kwalifikacyjnych.

W ramach projektu uczestnicy mieli zapewnione doradztwo indywidualne z psychologiem (2h/os.).  Z tej formy wsparcia skorzystało 40 osób (14 kobiet i 26 mężczyzn).
W ramach indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym uczestnicy kursów zawodowych i doskonalących opracowywali wraz z doradcą zawodowym Indywidualne Plany Działań – IPD (2h/os.). Każdy uczestnik otrzymał kopię IPD. Łącznie powstało 33 Indywidualne Plany Działań (8 kobiet i 25 mężczyzn).