Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Gmina Chrząstowice – aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej” (5.4.2 PO KL)

Szanowni Państwo

Właściwa współpraca pomiędzy Urzędem Gminy Chrząstowice (sektorem administracji publicznej) a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze pożytku publicznego (sektorem NGO) może stanowić istotny czynnik stymulujący rozwój społeczny, gospodarczy i kulturowy.

Mając na względzie budowanie wzajemnego zaufania, tworzenie „dobrego prawa” w gminie Chrząstowice, uwzględniającego opinie lokalnych organizacji i ogółu mieszkańców, Urząd Gminy Chrząstowice, wspólnie z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej i Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL przystąpił do realizacji projektu pn. „Gmina Chrząstowice – aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie przewiduje się utworzenie i poddanie konsultacjom społecznym dwóch dokumentów:

 1)Strategii Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024,

 2)Programu Współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

W ramach projektu zorganizowane zostaną m.in. 2 moduły szkoleń:

– szkolenie z zakresu upowszechniania narzędzi i technik konsultacji społecznych (3 dni po 8 h lekcyjnych)

– szkolenie z zakresu profesjonalnej moderacji procesu konsultacji społecznych (3 dni po 8 h lekcyjnych)

Uczestnikami szkoleń będzie 16 przedstawicieli Urzędu Gminy Chrząstowice, w tym 11 kobiet i 5 mężczyzn oraz 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym 5 kobiet i 10 mężczyzn.

Szkolenia przeprowadzone zostaną w dwóch mieszanych grupach i odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chrząstowice (pok. 20) w godzinach od 8.15-15.30 w dniach:

I grupa (16 osobowa) :

– 17, 18, 19 września 2013 r.

– 1, 2, 3 października 2013 r.

II grupa (15 osobowa)

– 24, 25, 26 września 2013 r.

 – 8, 9 , 10 października 2013 r.

 Szkolenia są bezpłatne!!!

 Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Zachęcamy do udziału w projekcie, dzięki któremu możliwa będzie wymiana doświadczeń i usprawnienie procesu tworzenia dokumentów publicznych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb.

 Zgłoszenia przyjmowane są do 12 września 2013 r. (wtorek) pod numerem tel. 774219613 wew. 116, 774219696 wew. 116, e-mail: biuro@chrzastowice.pl. Do dnia 13.09.2013 r. organizator poinformuje do której z grup zostali Państwo zakwalifikowani.

 O udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji z zakresu projektu udziela koordynator – Insp. Grażyna Fila, tel. 774219613 wew. 116, 774219696 wew. 116 e-mail: biuro@chrzastowice.pl.

Dodatkowych informacji z zakresu organizacji szkolenia udziela koordynator projektu – Magdalena Kubica, kontakt: tel. 774025106, e-mail:magda.kubica@haus.pl, adres: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 00-068 Opole

 Regulamin 5.4.2

Oświadczenie zapoznania sie z regulaminem

Oświadczenie uczestnika projektu