Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Z wiedzą ku przyszłości” (9.1.2. PO KL)

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Gminą Chrząstowice realizuje projekt pn. Z wiedzą ku przyszłości!” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.09.2014 r. – 30.06.2015 r.

Adresaci projektu:

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic kl. I-III gimnazjum oraz kadry pedagogicznej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni.

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału rozwoju PG w Dębskiej Kuźni dzięki organizacji zajęć pozalekcyjnych rozszerzających i wzbogacających ofertę edukacyjną umożliwiającą rozwój kompetencji kluczowych i ułatwiających wybór ścieżki edukacyjno- zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia i kompetencji dydaktycznych nauczycieli PG w Dębskiej Kuźni.

Cele szczegółowe projektu:

1.Rozszerzenie oferty Szkolnego Ośrodka Kariery

2.Rozwój kompetencji kluczowych uczestników dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

3.Wzmocnienie psychologiczne uczniów objętych pomocą pedagogiczno-psychologiczną.

4.Podniesienie poziomu pracy dydaktycznej nauczycieli poprzez organizację warsztatów z zakresu innowacji pedagogicznych i nowoczesnych metod nauczania.

Działania dla uczniów:

1.Warsztaty grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe.

2.Warsztaty grafiki komputerowej.

3.Warsztaty matematyczno.-przyrodnicze.

4.Warsztaty superpamięci.

5.Warsztaty kreatywności.

6.Warsztaty umiejętności społecznych.

7.Indywidualne doradztwo pedagogiczno-psychologiczne.

Działania dla nauczycieli:

1. Warsztaty kreatywnego nauczania i efektywnej pracy z uczniem, motywowanie uczniów do nauki.

Szczegółowe informacje dot. realizacji projektu otrzymają Państwo u kierownika projektu – Pani Anna Wiesiołek pod nr tel. 77/ 454 48 29 lub adresem e-mail: biuro@opole.frdl.pl; awiesiolek@opole.frdl.pl.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 logo_unia_z_mjwpu