Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Kuźnia przedsiębiorczości” (8.1.2. PO KL)

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL rozpoczyna realizację projektu pn. „Kuźnia przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych gospodarki w regionie.

Okres realizacji projektu: 1 września 2012 r. – 30 września 2014 r.

Strona internetowa projektu : „Kuźnia przedsiębiorczości”

Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych z terenu województwa opolskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy grupy 30 os. poprzez wsparcie w podjęciu działalności gospodarczej, wzmocnieniu rozwoju przedsiębiorczości oraz zmniejszenie bezrobocia.

Celami szczegółowymi są:

 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez dostarczenie kompleksowego wsparcia szkoleniowo – doradczego,
 • Zmniejszenie bariery związanej ze zdobyciem środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez wsparcie kapitałowe za pomocą dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 • Zwiększenie szans na znalezienie pracy poprzez szkolenia przekwalifikowujące, pośrednictwo pracy oraz doradztwo psychologiczne i specjalistyczne doradztwo zawodowe

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez działania projektowe zaplanowane w ramach dwóch ścieżek.

ŚCIEŻKA PRZEKWALIFIKOWANIA skierowana do 12 os. (7K, 5M) osób bezrobotnych z terenu województwa opolskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Działania w ramach ścieżki przekwalifikowania:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – konstruowanie Indywidualnych Planów Działania.
 • Grupowe poradnictwo zawodowe – metody odkrywania swoich zdolności, techniki określania zainteresowań, metody wyboru optymalnego zawodu, sposoby szukania ofert pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowywanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – podniesienie samooceny, motywowanie do efektywnego udziału w projekcie.
 • Pakiet rozwojowy – zawodowe szkolenia przekwalifikowujące i doradztwo specjalistyczne.
 • Pośrednictwo pracy.

ŚCIEŻKA SAMOZATRUDNIENIA skierowana do 18 os. (10K, 8M) osób bezrobotnych z terenu województwa opolskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Działania w ramach ścieżki samozatrudnienia:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – konstruowanie Indywidualnych Planów Działania.
 • Doradztwo ad hoc – pomoc doraźna wynikająca z problemów na bieżąco zgłaszanych przez Beneficjentów projektu.
 • Grupowe wsparcie doradcze – kojarzenie firm o uzupełniających się rodzajach działalności, prezentacja „dobrych praktyk”.
 • Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Dotacja inwestycyjna.
 • Wsparcie pomostowe.

Szczegółowe informacje dot. realizacji projektu otrzymają Państwo u kierownika projektu Pani Iwony Dolnej
pod nr tel. 77/ 453 68 25 wew. 24 lub adresem e-mail: idolna@opole.frdl.pl

Strona internetowa projektu : „Kuźnia przedsiębiorczości”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodaj komentarz