Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Lubię się uczyć” ( 9.1.2 PO KL)

Projekt pn. „Lubię się uczyć” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Projekt skierowany był do uczniów (kl. IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjum) z terenu woj. opolskiego: z gminy Komprachcice i gminy Prószków.

Projekt realizowany był na terenie gminy Komprachcice (PSP Domecko, PSP Wawelno, PSSP Ochodze, PSP i PG Komprachcice) oraz gminy Prószków z wyłączeniem obszaru miejskiego (PSP Ligota Prószkowska, PSP Boguszyce, PSP Złotniki, PSP i PG Zimnice Wielkie).

Okres realizacji projektu – 1.10.2011-30.09.2012

Głównym celem projektu była poprawa dostępu i tworzenie warunków równych szans edukacyjnych, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty szkół oraz wzrost kompetencji kluczowych uczniów i uczennic poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Działania:
1. Warsztaty superpamięci
Warsztaty z technik szybkiego czytania i zapamiętywania, to dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Uczestnicy warsztatów poznawali techniki pamięciowe, dzięki którym będą mogli poszerzyć swoją wiedzę i łatwo zapamiętywać duże ilości informacji w kolejności; informacje przedstawiane w tabelach, tekst pisany prozą; jak stosować system powtórek i organizować czas nauki; nabyli zdolność szybkiego czytania oraz szybkiego wyszukiwania potrzebnych informacji oraz szybkiego ich przyswajania; uczyli się jak notować za pomocą map myśli, które zwiększają możliwości zapamiętywania informacji i podnoszą kreatywność myślenia. Warsztaty dały uczniom możliwość planowanego ćwiczenia pamięci i zdolności do koncentracji.
Uczniowie, którzy uczestniczyli w warsztatach superpamięci, później uczestniczyli również w warsztatach matematyczno-przyrodniczych lub grafiki komputerowej.

2.Warsztaty matematyczno-przyrodnicze
Uczestnicy poznali m.in. nowy system geometryczny (geometria sferyczna); działania na liczbach, potęgowanie liczb naturalnych: system dwójkowy, trójkowy i szesnastkowy; matematyka z chustą animacyjną; Uczestnicy warsztatów poznali zasady rysowania wielokątów foremnych, sztukę orgiami, poruszone zostały również zagadnienia przyrodnicze.

3.Warsztaty grafiki komputerowej
Uczestnicy poznali programy do grafiki komputerowej, mieli możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy podczas tworzenia projektów graficznych takich np. znaki graficzne, ilustracje, montaże fotograficzne, prace z zakresu kompozycji strony (np. plakaty materiały reklamowe, grafika internetowa itp.).

4.Doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna
Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z doradztwa i opieki pedagogiczno psychologicznej (godzinowo w zależności od potrzeby danego uczestnika).
Warsztaty arteterapii
Podczas zajęć omówione zostały m.in. następujące problemy: zmysły, uczucia, postawa. Ćwiczenia mające na celu m.in. rozwijanie zmysłów, uświadamianie emocji i próba ich zwerbalizowania, stereotypy i uprzedzenia, próby dramowe, formy teatru i jego znaczenie w życiu, ćwiczenia z elementami plastyki.

5.Grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe
Program zajęć obejmował m.in. przygotowanie do wyboru drogi edukacyjnej i zawodowej, rozpoznanie osobistych skłonności zawodowych, łamanie stereotypów dot. zawodów kobiet i mężczyzn, uczniowie wzbogacili swoją wiedzę nt zawodów deficytowych w woj. opolskim.

Kierownik projektu: Anna Wiesiołek tel. 774544829 lub 774536825  awiesiolek@opole.frdl.pl