Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Mobilni rodzice” (6.1.1 PO KL)

W okresie od  1.02.2010 r. do  31.01.2011 r. w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałnie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL realizowało projekt pn. „MOBILNI RODZICE”.

Celem głównym projektu było przywrócenie na rynek pracy 40 kobiet pozostających bez zatrudnienia w szczególności tych, które zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz pełnienia obowiązków rodzinnych.

Uczestniczki projektu w trakcie realizacji projektu skorzystały ze wsparcia w postaci:

1. WARSZTATÓW INTERPERSONALNYCH  
40 uczestniczek zostało objętych warsztatami interpersonalnymi w podziale na warsztaty psychomotywacyjne  oraz aktywizujące. Program obejmował zagadnienia dotyczące budowania własnego wizerunku, pracę nad osobowością i stymulowanie jej do rozwoju, poznawanie możliwości wyboru drogi edukacyjnej i zawodowej, rozwój kompetencji kluczowych. Celem warsztatów psychomotywacyjnych było ograniczenie różnych stresorów m.in. takich jak strach przed otoczeniem, ośmieszeniem, poczuciem straconego czasu, wzmocnienie motywacji do zmian we własnym życiu, zmniejszenie bierności, budowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa. Warsztaty aktywizujące miały za zadanie wytworzyć w uczestniczkach umiejętność szerokiego patrzenia na rynek, nabycie umiejętności wskazania stanowisk, na których mają zastosowanie cechy i umiejętności już posiadane oraz uświadomienie sobie czego i w jakim zakresie brakuje uczestniczce, w jaki sposób ten brak może być zniwelowany.

2. DORADZTWA INDYWIDUALNEGO
W ramach doradztwa indywidualnego uczestniczki korzystały z doradztwa zawodowego oraz psychologicznego. Założeniami pracy indywidualnej z doradcami była praca nad indywidualnymi, konkretnymi problemami uczestniczek. Wszystkie uczestniczki zostały objęte Indywidualnymi Plami Działania, które uwzględniały w procesie aktywizacyjnym ich specyficzne potrzeby psychologiczne, predyspozycje i zainteresowania zawodowe.

3. SZKOLEŃ ZAWODOWYCH
Każda uczestniczka będzie mogła wziąć udział w jednym kursie, do wyboru:
– KURS PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO: obejmował zajęcia z technik sprzedaży, obsługi klienta, organizacji czasu pracy itp. oraz kurs prawa jazdy kat. B. Kurs ukończyło 20 uczestniczek
– KURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: Cele kursu było przygotowanie kobiet do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uwolnienie postaw przedsiębiorczych, nauka jak być przedsiębiorczym. Kurs ukończyło 10 uczestniczek.

Strona projektu funkcjonuje pod adresem : MOBILNI RODZICE