Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Obsługa wózków widłowych – zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na wybór realizatora „Kursu obsługi wózków widłowych z wymianą butli gazowej” dla 2 uczestników projektu:  „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.2 RPO WO 2014-2020 „Włączenie społeczne”.

 

Obsługa wózków widłowych – zapytanie

Zalącznik nr 1 – Formularz oferty

Zalącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (3)

Zalącznik nr 3 – Wykaz usług

Zalącznik nr 4 – Wykaz osób

Zalącznik nr 5 – Oświaczenie o braku powiązań z Zamawiającym

 

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie  na  formularzu stanowiącym Załącznik nr 1  do niniejszego Zapytania w terminie 19 września 2016 r. (decyduje data wpływu w siedzibie Zamawiającego w Opolu), drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na email: idolna@opole.frdl.pl. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna  być zaadresowana:

 

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

ul. Krakowska 51

45-018 Opole

Oferta: Kurs obsługi wózków widłowych w ramach projektu „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcją słuchu z terenu woj. opolskiego”

Złożona  oferta oraz załączniki  muszą być parafowane na każdej  stronie. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie  dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta (np. w formie skanu).

KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami  jest Iwona Dolna, email: idolna@opole.frdl.pl, tel. 77 453 68 25