Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Pomysłowe przedszkolaki” ( 9.1.1 PO KL)

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2011 r. – 30 czerwca 2012 r.

Adresaci projektu:

Projekt kierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z terenu woj. opolskiego: z gminy Komprachcice i gminy Prószków.

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu było wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez organizację warsztatów tematycznych i warsztatów superpamięci. Tworzenie warunków równych szans edukacji przedszkolnej poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych.  Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach przedszkolnych.

Zrealizowane działania w ramach projektu:

1.    WARSZTATY TEATRALNE
2.    WARSZTATY MUZYCZNE
3.    WARSZTATY TANECZNE
4.    WARSZTATY SPORTOWE
5.    WARSZTATY PLASTYCZNE
6.    WARSZTATY SUPERPAMIECI
7.    SEMINARIUM INFORMACYJNE