Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych oddział Opole rozpoczyna realizację projektu pn. „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020), Oś priorytetowa 8 – Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu dysfunkcji słuchu poprzez organizację usług asystenckich uzupełnionych o działania włączające w obszarze społecznym, edukacyjnym oraz kulturalnym, działania skierowane do personelu służb świadczących dla nich usługi oraz działania uświadamiające.  Dodatkowymi celami  projektu są:

 • Wzrost ilości usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z dysfunkcją słuchu
 • Zwiększenie liczby personelu służb lokalnych posługujących się podstawami języka migowego
 • Wzrost kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych oraz podniesienie poziomu motywacji oraz wzrost samooceny u osób z dysfunkcjami słuchu
 • Wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie przysługujących praw konsumenckich, rodzinnych itd.
 • Wzrost aktywności edukacyjnej, społecznej i kulturalnej u osób z dysfunkcjami słuchu
 • Zwiększenie świadomości społecznej w obszarze problematyki osób z dysfunkcjami słuchu wśród mieszkańców województwa opolskiego

Kto może wziąć udział?

Grupą docelową projektu są osoby (56 osób, w tym 22 kobiet i 34 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa opolskiego, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielne z niepełnosprawnością słuchową, które wymagają wsparcia w związku z niemożnością samodzielnej komunikacji ze słyszącą częścią społeczeństwa oraz personel  (40 osób) służb świadczących usługi w społeczności lokalnej zamieszkujący lub pracujący w obszarze województwa opolskiego.

Formy wsparcia:

 • Wsparcie Asystentów Osobistych Osoby Niesłyszącej
 • Szkolenia  podnoszące kompetencje i kwalifikacje pracowników służb świadczących usługi społeczne dla osób głuchych (kurs PJM – poziom podstawowy A1)
 • Usługa tłumacza języka migowego/doradcy on-line
 • Warsztaty rozwoju kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych dla osób z dysfunkcjami słuchu (wyjazdowe)
 • Szkolenia ePUAP
 • Rozwój kompetencji obywatelskich: warsztaty grupowe oraz indywidualne doradztwo prawne
 • Organizacja Dni Głuchych
 • Warsztaty IT
 • „Ciche” spotkania z kulturą: spotkania w bibliotece, wycieczki szlakiem muzeów Śląska Opolskiego, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty fotograficzne, wycieczki szlakiem polskiej kultur.
 • Kampania świadomościowa

Realizatorzy:

Lider:  Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FDRL,  45-018 Opole, ul. Krakowska  51

Partner:  Polski Związek Głuchych Oddział Opolski, ul. 1 maja 21, 46-068 Opole

 

Miejsca realizacji:

 1. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FDRL, 45-018 Opole, ul. Krakowska 51
 2. Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Oddziału Opolskiego PZG w Kluczborku, Rynek 1 – Ratusz, 46-200 Kluczbork
 3. Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Oddziału Opolskiego PZG w Nysie, ul. Moniuszki  5, 48-300 Nysa
 4. Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Oddziału Opolskiego PZG w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Przechodnia 6/II i III, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 5. Polski Związek Głuchych Oddział Opolskich, ul. 1 Maja 21, 46-068 Opole

 

Asystenci Osobiści Osób Niesłyszących:

Kluczbork:   Ewa Gowin;   Kom:     663 361 021

Nysa:  Jolanta Jakiwiczuk;  Kom:     663 464 453

Kędzierzyn-Koźle:  Irena Białuska;  Kom:     533 124 576
Opole:    (do 31.03.2018)   Bożena Kłusak;      Kom:     663 848 600

(od 01.04.2018)    Iwona Błaszczyk;    Kom:     609 323 240

Jarosław Duszak;      Kom:     790 800 916

Tłumacz on-line :   Ewa Gierszewska
Kom:    782 115 757

Skype:   PZG OPOLE

WhatsApp:  782 115 757