Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Przedszkolaki nasza przyszłość”

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany był przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Gminą Prószków.

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Adresaci projektu:

Projekt był kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Prószków a tym samym do istniejących przedszkoli Gminy Prószków:

– Przedszkole Publiczne w Prószkowie,

– Przedszkole Publiczne w Górkach,

– Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej,

– Przedszkole Publiczne Boguszycach

– Przedszkole Publiczne Złotnikach

Cel projektu:

Celem projektu było wzmocnienie funkcji edukacyjnych , poprawa dostępu I zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa w edukacji przedszkolnej w Gminie Prószków.

Poprawa zdolności artystycznych i twórczych, nabycie umiejętności językowych, poprawa zdolności funkcjonowania w grupie, wspieranie naturalnego rozwoju emocjonalnego I społecznego dzieci

Zrealizowane działania w ramach projektu:

1.WARSZTATY TEATRALNE

2.ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO

3.WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE