Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Przeprowadzenie cyklu superwizji dla asystentów rodzin, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej

Zapraszamy do składania oferty na przeprowadzenie cyklu superwizji dla asystentów rodzin, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej, realizowanych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – ETAP III

Lista Załączników:

Zapytanie ofertowe

1. Załącznik nr 1– Wzór umowy
2. Załącznik nr 2– Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym