Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„PWP Regionalny Animator Przedsiębiorczości” (8.2.1 PO KL)

Projekt pn. „PWP Regionalny Animator Przedsiębiorczości” realizowany jest przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Okres realizacji: 1.04.2012 – 30.06.2013

Strona internetowa projektu : Regionalny Animator Przedsiębiorczości

Projekt kierowany jest do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych regionalnych uczelni, którzy odbywać będą staże w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w zagranicznych Inkubatorach i Parkach Naukowo – Technologicznych.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu w obszarze stymulowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Celami szczegółowymi są:

  • zachęcenie instytucji otoczenia biznesu do podejmowania większej aktywności w zakresie przedsięwzięć i przedsiębiorstw innowacyjnych,
  • zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach przez naukowców,
  • opracowanie rozwiązań mających na celu podniesienie poziomu współpracy instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności Opolszczyzny.

Działania projektowe:

  • Organizacja wyjazdu studyjnego do Włoch – podniesienie jakości i dopasowanie rodzaju świadczonych usług na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności opolskich MŚP nie będzie możliwe bez wzorowania się na tzw. dobrych praktykach. Dlatego zorganizowany zostanie zagraniczny wyjazd studyjny do Włoch pokazujący najlepsze przykłady inicjacji i realizacji wsparcia.
  • Warsztaty dla Animatorów Przedsiębiorczości – program warsztatów zawierać będzie m.in. przedstawienie metod optymalnego wykorzystania zasobów pracy z omówieniem możliwości zastosowania tego podejścia w przedsiębiorstwie, omówienie metodologii identyfikowania potrzeb, określanie celów, przeprowadzenie analizy SWOT. Ponadto zaprezentowane zostaną techniki komunikacji i negocjacji umożliwiające przedstawicielom świata nauki skuteczny kontakt z przedstawicielami przedsiębiorstw.
  • Pobyt Animatorów Przedsiębiorczości w przedsiębiorstwach – dla zdobycia różnorodnych doświadczeń planuje się, aby każdy uczestnik programu odbył staż, co najmniej w 2 przedsiębiorstwach w wymiarze nie dłuższym niż 1 m-c/ na dane przedsiębiorstwo.
  • Wypracowanie Regionalnej Strategii Animacji Przedsiębiorczości – strategia ma wskazywać rodzaje działań, jakie powinny być podejmowane przez opolskie instytucje otoczenia biznesu na rzecz podniesienia jakości świadczonych usług oraz zaprogramowania, wsparcia gwarantującego innowacyjny rozwój opolskich MŚP.
  • Upowszechnienie rezultatów – w celu upowszechniania idei wzmocnienia współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu w województwie opolskim planowane jest m.in. wydanie recenzowanej publikacji współautorstwa uczestników projektu.

Szczegółowe informacje dot. realizacji projektu otrzymają Państwo u kierownika projektu Pani Joanny Kucharskiej pod nr tel. 77/ 453 68 25 wew. 21 lub adresem e-mail: jkucharska@opole.frdl.pl

Strona internetowa projektu : Regionalny Animator Przedsiębiorczości

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodaj komentarz