Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Rozwój ekonomii społecznej na Opolszczyźnie” ( 7.2.2 PO KL)

Projekt pn. „Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie” realizowany był w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Okres realizacji projektu: 1 maja 2010 r. – 30 czerwca 2011 r.

Projekt był realizowany w partnerstwie 3 organizacji pozarządowych.

Lider:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL (OCDL FRDL),

Partnerzy:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (OCWIP)
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (DWPN).

Cel projektu
Celem głównym projektu było wsparcie dla utworzenia i funkcjonowania oraz wzmacniania potencjału otoczenia sektora ekonomii społecznej, poszerzenie działań sektora ekonomii społecznej w woj. opolskim w latach 2010-2011 i integracja społeczno zawodowa osób wykluczonych.
Celami szczegółowymi było zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej; zwiększenie kapitału ludzkiego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej; zwiększenie ilości dobrych praktyk w zakresie działań partnerskich na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Adresaci projektu
Projekt skierowany był do osób zamieszkujących na terenie woj. opolskiego oraz podmiotów posiadających siedzibę/oddział w woj. opolskim:
– osoby fizyczne,
– organizacje pozarządowe,
– instytucje rynku pracy i integracji społecznej z woj. opolskiego.

Działania
Realizowane działania w ramach projektu to:
1. CENTRUM WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (CWES)
Zadaniem CWES było wspieranie tworzących się i funkcjonujących podmiotów ES poprzez doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowej (fundacji, stowarzyszenia); doradztwo dot. tworzenia i prowadzenia podmiotów gospodarki społecznej, przygotowania grup założycielskich spółdzielnie socjalne do rejestracji w KRS, opracowania dokumentacji rejestrowych; doradztwo z zakresu przygotowywania biznesplanu i podstaw finansowych; doradztwo specjalistyczne: prawo, prawo pracy, ekonomia, zarządzanie, marketing i in.
Zrealizowano 300 h doradztwa ogólnego z zakresu NGO i ES oraz 200 h doradztwa specjalistycznego. Doradztwo było dostosowane do indywidualnych potrzeb, prowadzone indywidualnie i grupowo w formie stacjonarnej oraz bezpośrednio u beneficjenta. Utworzona została biblioteka ES: zakup i udostępnienie literatury, broszur, czasopism, materiałów elektronicznych  poruszających zagadnienia ES.

2. AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (AES)
Cykle szkoleń prowadzonych przez doświadczonych trenerów metodami aktywizującymi, angażującymi odbiorców w proces edukacyjny.
– MODUŁ I AES NGO: cykle z zakresu zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych, szkolenie motywacyjne, przygotowanie i wdrożenie projektów finansowanych ze środków krajowych i UE, prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej przez stowarzyszenia i fundacje, aspekty prawne i finansowe funkcjonowania, tworzenie biznesplanów.
– MODUŁ II AES SPÓŁDZIELNIE: cykle z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych. szkolenie motywacyjne, zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych, marketing i sprzedaż w działalności gospodarczej, budowanie projektów ze środków krajowych i UE.
– MODUŁ III AES SZKOLENIA OGÓLNE: tematy szkoleń: Podmioty ekonomii społecznej – tworzenie, działalność, aspekty prawne, finansowanie, księgowość, zamknięcie roku 2010
w organizacjach pozarządowych.
– MODUŁ IV AES LIDERZY PES: Cykl szkoleń motywacyjno-wzmacniających, zarządzanie, przedsiębiorstwem, regulacje prawne.
– MODUŁ V AES GRUPY ZAŁOŻYCIELSKICH PES: Cykl szkoleń z zakresu: ekonomia społeczna, podstawy funkcjonowania spółdzielni socjalnych, regulacje prawne, organizacja spółdzielni, biznes plan.
– MODUŁ VI INSTYTUCJE OTOCZENIA: Cykl szkoleń z zakresu: warsztat rozwoju osobistego i zawodowego, praca z klientem, aspekty prawne działania podmiotów ES z symulacją tworzenia spółdzielni socjalnej.

3. BADANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – badanie uwarunkowań rozwoju lokalnej gospodarki społecznej składało się z 2 etapów. I etap-analiza danych zastanych pod kątem identyfikacji: dobrych praktyk krajowych i zagranicznych w zakresie ekonomii społ., które mogą być przeniesione na grunt woj. opolskiego; czynników stymulujących i hamujących rozwój ekonomii społecznej; szans i zagrożeń dla rozwoju ekonomii  społecznej w woj. opolskim. II etap-diagnoza potrzeb lokalnych na terenie 5 gmin oraz możliwości ich zaspokajania.

4. UPOWSZECHNIANIE EKONOMII SPOŁECZNEJ: w ramach zadania opracowano publikację prezentującą projekt i jego osiągnięcia (bariery w działalności podmiotów ES, rekomendacje współpracy samorządów i biznesu z podmiotami ES, tworzenia lokalnych partnerstw, wyniki badań). Powstała również broszura promująca spółdzielczość socjalną. Wyemitowano audycje-reklamy w radio, oraz artykuły w prasie promujące ES.