Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Specjalista ds. rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu – zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na wybór realizatora kursu „Specjalista ds. rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu” dla 1 uczestnika projektu:  „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu województwa opolskiego ” realizowanego w ramach Działania 8.2 RPO WO 2014-2020 „Włączenie społeczne”.

Specjalista ds. rozwoju stron internetowych internetu i intranetu-zapytanie ofertowe

Zalacznik nr 1-formularz oferty

Zalacznik nr 2-oswiadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zalacznik nr 3-wykaz uslug

Zalacznik nr 4-wykaz osob

Zalacznik nr 5-oswiaczenie o braku powiazan z zamawiajacym

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie  na  formularzu stanowiącym Załącznik nr 1  do niniejszego Zapytania w terminie 30 września 2016 r. do godz.12:00 (decyduje data wpływu w siedzibie Zamawiającego w Opolu), drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście: mkwiatkowska@opole.frdl.pl. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna  być zaadresowana:

 

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Krakowska 51, 45-018 Opole

Oferta: Kurs „Specjalista ds. rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu
dla 1 uczestnika projektu w ramach projektu „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób
z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu województwa opolskiego

Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie  dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Magdalena Kwiatkowska, email: mkwiatkowska@opole.frdl.pl, tel. 77 454 48 29 wew. 26