Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostarczenie poczęstunku (serwis kawowy + obiad) dla uczestników projektu pn. „Pomagajmy lepiej – kompleksowe wsparcie dla opiekunów faktycznych”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania ofertowego  jest świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostarczenie poczęstunku (serwis kawowy + obiad) dla uczestników projektu pn. „Pomagajmy lepiej – kompleksowe wsparcie dla opiekunów faktycznych”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

 

I.      ZAMAWIAJĄCY :

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Ul. Krakowska 51

45-018 Opole,

II.    MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

1.          Strona internetowa Zamawiającego: www.opole.frdl.pl,

3.         Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

KOD CPV:

55 32 10 00 – 6 usługi przygotowywania posiłków,

55 52 00 00 – 1 usługi dostarczania posiłków.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usług polegających na przygotowaniu oraz dostarczeniu na miejsce wskazane przez Zamawiającego cateringu dla max. 14 uczestników warsztatów w ramach projektu „Pomagajmy lepiej – kompleksowe wsparcie dla opiekunów faktycznych”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

 

1.  Przedmiot zapytania obejmuje przygotowanie i dostarczenie podczas 1 dnia warsztatowego:

–       2 x przerwa kawowa,

–       obiad dwudaniowy,

–        pełen serwis (zapewnienie naczyń) wraz z przywozem i odbiorem serwisu .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozliczenia usług gastronomicznych na podstawie faktycznego wykorzystania serwowanych posiłków podczas szkoleń.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych na miejsce wskazane przez Zamawiającego własnym transportem na własny koszt, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia.

3. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane cenę, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.

4.  Miejsce realizacji usługi: Miasto Opole.

5. Planowany okres realizacji:  maj 2017- grudzień 2017 . Dokładne daty dostarczenia posiłków będą podawane z min. 5 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zamówienia posiłku min. z 1-dniowym wyprzedzeniem i ustalenia nowego terminu realizacji zamówienia.

6.       Liczba osób biorących udział w szkoleniu: maksymalnie 14 osób/grupę.

7.       Ilości dni szkoleniowych: 22 dni/gr. x 3 gr. Łącznie 66 dni szkoleniowych.

Zapytanie ofertowe- catering

Formularz oferty – catering

Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Wykaz usług

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym