Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Wiedza – moja przyszłość” (9.1.2 PO KL)

Projekt „Wiedza -moja przyszłość” realizowany był w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji projektu: 1.11.2009-31.07.2010

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU TO: poprawa dostępu do usług edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć (pozalekcyjnych) dla uczniów szkół wiejskich ukierunkowanych na:

 • planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się;
 • umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce;
 • rozwijanie zdolności twórczego myślenia;
 • rozwijanie sprawności umysłowych oraz własnych zainteresowań ucznia;
 • poprawę technik czytania i rozumienia tekstu, rozszerzenie oferty szkół (głównie gimnazjalnych) o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym,
 • informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy,
 • wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania.

Cel główny i szczegółowy projektu został osiągnięty poprzez organizację warsztatów z zakresu superpamięci skierowanych do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VI) i gimnazjalnych, doradztwa edukacyjno-zawodowego skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych oraz warsztatów kreatywnego nauczania skierowanych do nauczycieli.

Warsztaty proponowane w projekcie zapewniły realizację wybranych elementów programów rozwojowych szkół, w tym:

 • poprawienie biegłości czytania;
 • praktycznego wykorzystania wiedzy;
 • motywowanie do czytania;
 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju;
 • możliwości i zdolności;
 • rozwijanie zdolności twórczego myślenia;
 • zachęcanie do samokształcenia;
 • stworzenie możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli i doskonalenia zawodowego;
 • wykorzystanie nowoczesnych metod i form na lekcjach;
 • zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej;
 • wprowadzanie innowacji pedagogicznych.

GRUPY DOCELOWE
Projekt zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej kierowany był do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) w gminie Komprachcice. Zostało wyłonionych 150 uczniów oraz 24 nauczycieli chętnych do udziału w projekcie.

DZIAŁANIA
1. WARSZTATY SUPERPAMIĘCI
Organizacja i przeprowadzenie kursów technik szybkiego czytania i zapamiętywania dla 120 uczniów. Dzięki uczestnictwu w warsztatach uczniowie poznali techniki pamięciowe, dzięki którym będą mogli poszerzyć swoją wiedzę i łatwo zapamiętywać: duże ilości informacji w kolejności; informacje przedstawione w tabelach, tekst pisany prozą; zostali nauczeni jak stosować system powtórek i organizować czas nauki; zdobyli zdolność szybkiego czytania oraz szybkiego i umiejętnego wyszukiwania potrzebnych informacji oraz szybkiego ich przyswajania; nauczyli się jak notować za pomocą map myśli, które zwiększają możliwości zapamiętywania informacji i podnoszą kreatywność myślenia.

2. WARSZTATY KREATYWNEGO NAUCZANIA
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów kierowanych do 24 nauczycieli. Udział w warsztatach miał wspomóc nauczycieli przy realizacji programów nauczania oraz być inspiracją do nowego spojrzenia na zagadnienia związane z efektywną nauką. Po ukończeniu warsztatów BO powinni umieć rozpoznawać style uczenia się uczniów i ich profile edukacyjne; modelować różne techniki uczenia się, udzielać uczniom właściwej pomocy i wsparcia.

3. INDYWIDUALNE DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE
30 uczniów klas gimnazjalnych objętych zostało indywidualną diagnozą i konsultacjami dotyczącymi ścieżki kształcenia lub wyboru zawodu, zakończone opracowaniem indywidualnej ścieżki. Zajęcia poprowadzili wykwalifikowani doradcy zawodowi.

4. GRUPOWE DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE
Cykl warsztatów skierowany był do 30 uczniów objętych wcześniej indywidualnym poradnictwem. Tematem zajęć było m.in. przygotowanie do wyboru drogi edukacyjnej i zawodowej, rozpoznanie osobistych skłonności zawodowych, uczniowie wzbogacili swoją wiedzę nt. zawodów deficytowych w woj. opolskim.

5. OLIMPIADA UMYSŁÓW
Konkurs umiejętności nabytych podczas warsztatów projektowych – na zakończenie projektu z udziałem uczestników projektu i publiczności.

Celem olimpiady było zwrócenie uwagi na sposoby poprawy jakości uczenia się, upowszechnienie efektów projektu oraz oddziaływanie na kolejnych uczniów (którzy mogli sprawdzić swoją pamięć w specjalnych konkursach).
Ze względu na otwarty charakter olimpiady, uczestniczyli w niej chętnie również uczniowie, którzy ze względu na ograniczoną ilość miejsc w projekcie nie mieli możliwości brać w nim udziału. Społeczność gminy zobaczyła, że można innymi metodami aktywizować dzieci do nauki. W konkursach razem dziećmi brali udział również ich rodzice, co pozwoliło im dostrzec jaki potencjał jest w ich dzieciach.

Działania w ramach projektu byłyby niemożliwe do zrealizowania bez współpracy i wsparcia ze środowiska kadry nauczycielskiej, dyrektorów szkół oraz pomocy pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Komprachcicach.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY:

119 uczniów ukończyło 27h warsztaty superpamięci.
24 nauczycieli ukończyło 40h warsztaty kreatywnego nauczania.
30 uczniów skorzystało z 2h  indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.
29 uczniów ukończyło 24h warsztaty grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego.