Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Z nauką za pan brat- kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan” (9.6.3 PO KL)

Projekt „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.3.Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i form podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

 Logo - znzpb corel 12 krzywa kolor

Zakres wsparcia udzielanego w ramach Poddziałania 9.6.3 obejmuje diagnozę potrzeb edukacyjnych osób dorosłych nieuczestniczących aktywnie w kształceniu ustawicznym i napotykających bariery w dostępie do kształcenia oraz pomoc w wyborze odpowiedniej oferty kształcenia.

Celem głównym projektu jest przetestowana kompleksowa usługa doradztwa edukacyjnego i zapewnione wsparcie w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru odpowiedniej oferty edukacyjno – szkoleniowej wśród mieszkańców Powiatu Miasta Opola.

Celami szczegółowymi są:

– ułatwiony dostęp mieszkańców Powiatu Miasta Opola do informacji w zakresie oferty edukacyjnej dzięki stworzeniu i aktualizowaniu bazy danych o usługach edukacyjnych oraz strategii pracy z klientem;

– wypromowanie idei kształcenia ustawicznego wśród mieszkańców Powiatu Miasta Opola;

– zwiększenie motywacji mieszkańców Powiatu Miasta Opola do udziału w kształceniu formalnym i pozaformalnym;

– wzmocnienie potencjału na rynku pracy mieszkańców Powiatu Miasta Opola.

Realizacja wsparcia stanowi odpowiedź na niski wskaźnik uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym. Usługi w zakresie doradztwa edukacyjno – szkoleniowego powinny umożliwić kompleksowe podejście do planowania ścieżki edukacyjnej osób, nie tylko pod kątem ich wykształcenia i statusu na rynku pracy, ale także identyfikacji indywidualnych uwarunkowań czy też barier w dostępie do edukacji o różnorodnym charakterze, specyficznych dla danego terytorium i związanych ze specyficznymi cechami gospodarki, rynku pracy, cechami rynku edukacyjnego danego terytorium oraz problemami społecznymi i indywidualnymi.

Dla zwiększenia udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym pierwszorzędne znaczenie ma zapewnienie usług służących:

– zwiększeniu motywacji i świadomości własnych potrzeb i oczekiwań,

– ułatwieniu dostępu do informacji w zakresie dostępnej oferty edukacyjnej,

– dostarczeniu profesjonalnego doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniej ścieżki kształcenia w kontekście potrzeb indywidualnych oraz szans istniejących na rynku pracy.

Dla Kogo?

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby dorosłe w wieku 18-64 lat, bez względu na ich status na rynku pracy (osoby pracujące, bezrobotne, nieaktywne zawodowe) zamieszkujące teren Powiatu Miasta Opole, które wyrażą chęć skorzystania z doradztwa edukacyjno – szkoleniowego.

Usługa doradztwa edukacyjno – szkoleniowego obejmuje:

– wstępne spotkanie z doradcą (brokerem) edukacyjno – szkoleniowym polegające na rozeznaniu sytuacji problemowej każdej osoby, określeniu potrzeb i oczekiwań, pokazaniu korzyści płynące z udziału w doradztwie edukacyjno-szkoleniowym,

– indywidualne poradnictwo edukacyjno – szkoleniowe polegające na diagnozie potrzeb i możliwości edukacyjnych danej osoby, doborze 2 alternatywnych ścieżek szkoleniowo – edukacyjnych zgodnych z zainteresowaniami, kompetencji i predyspozycjami danej osoby.

 plakat

Szczegółowe informacje dot. realizacji projektu otrzymają Państwo u kierownika projektu Pani Marioli Walkowicz pod nr tel. 77/ 454 48 29  lub adresem e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Strona internetowa projektu : www.doradztwoedukacyjne.opole.frdl.pl