Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie o cenę – artykuł sponsorowany do projektu „Pomagajmy lepiej – kompleksowe wsparcie dla opiekunów faktycznych”

Instytucja przeprowadzająca rozeznanie cenowe:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

45-018 Opole, ul. Krakowska 51

tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie treści i publikacja w prasie odpłatnej codziennej o zasięgu regionalnym (woj. opolskie) artykułów sponsorowanych w ramach projektu pn. „Pomagajmy lepiej – kompleksowe wsparcie opiekunów faktycznych” realizowanego przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL i Senior Europeum sp. z o.o. w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014 – 2020.

II.Wymagania: Wykonawcy muszą dysponować własnym zapleczem technicznym
i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi.

III.W ofercie należy podać cenę brutto za 1 artykuł

IV.Specyfikacja zapytania:

a)            opracowanie treści zgodnie z wytycznymi zamawiającego oraz publikacja w prasie odpłatnej codziennej ukazującej się od poniedziałku do soboty, obejmującej zasięgiem teren woj. opolskiego artykułów sponsorowanych, w ramach kampanii na rzecz promocji rodzin wspierających, której celem jest podniesienie kompetencji oraz wykształcenie właściwych postaw  niezbędnych do sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi, realizowanej w ramach projektu „Pomagajmy lepiej – kompleksowe wsparcie opiekunów faktycznych” realizowanego Działanie 8.1 RPO WO 2014 – 2020;

b)            format: 1/2 strony;

c)            kolory: pełne;

d)            ologowanie: zgodnie z wytycznymi i wzorami przesłanymi przez zamawiającego;

e)            nakład: 4 szt. w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2017, po jednym artykule na m-c.

 

Wycenę należy przesłać w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. na adres e-mail: jjedrzejczak@opole.frdl.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Joanna Jędrzejczak tel. 077/453 68 25 w. 26, e-mail: jjedrzejczak@opole.frdl.pl

Wydanie niniejszego rozeznania cenowego nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do akceptacji oferty i nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

Formularz wyceny prasa