Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie o cenę – artykuły sponsorowane dot. aktywizacji społ. i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zapytanie o cenę

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie treści i publikacja w prasie odpłatnej codziennej o zasięgu regionalnym (woj. opolskie) artykułów sponsorowanych w ramach projektu „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj. opolskiego”, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

II.Wymagania: Wykonawca musi dysponować własnym zapleczem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi.

III.W ofercie należy podać cenę brutto za przedmiot zamówienia.

IV.Specyfikacja zapytania:

a) opracowanie treści zgodnie z wytycznymi zamawiającego oraz publikacja w prasie odpłatnej codziennej ukazującej się od poniedziałku do soboty, obejmującej zasięgiem teren woj. opolskiego artykułów sponsorowanych, w ramach kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji w życiuzawodowym i społecznym realizowanej w ramach projektu „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj.opolskiego” Działanie 8.2 RPO WO 2014 – 2020;

b) format: 1/2 strony;

c) kolory: pełne;

d) ologowanie: zgodnie z wytycznymi i wzorami przesłanymi przez zamawiającego;

e) nakład: 5 szt.:

-1 szt. w roku 2016 w miesiącu: czerwiec

-3 szt. w roku 2017 w miesiącach: luty, czerwiec, październik

-1 szt. w roku 2018 w miesiącu: luty

Wycenę należy przesłać w terminie do dnia 11 maja 2016 r. na adres e-mail: mk.kwiatkowska@opole.frdl.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Magdalena Kwiatkowska tel. 077/453 68 25 w. 26, e-mail: mkwiatkowska@opole.frdl.pl

Wydanie niniejszego rozeznania cenowego nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do akceptacji oferty i nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

Magdalena Kwiatkowska

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Zapytanie o cenę

Formularz wyceny