Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie o cenę – artykuły sponsorowane

Instytucja przeprowadzająca rozeznanie cenowe:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

45-018 Opole, ul. Krakowska 51

tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie treści i publikacja w prasie odpłatnej codziennej o zasięgu regionalnym (woj. opolskie) artykułów sponsorowanych w ramach projektu „Chcę
i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego”,
Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014 – 2020.

II. Wymagania: Wykonawca musi dysponować własnym zapleczem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi.

III. W ofercie należy podać cenę brutto za przedmiot zamówienia.

IV. Specyfikacja zapytania:

a)     opracowanie treści zgodnie z wytycznymi zamawiającego oraz publikacja w prasie odpłatnej codziennej ukazującej się od poniedziałku do soboty, obejmującej zasięgiem teren woj. opolskiego artykułów sponsorowanych, w ramach kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób z dysfunkcjami słuchu i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji w życiu zawodowym i społecznym realizowanej w ramach projektu „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu
woj. opolskiego” Działanie 8.2 RPO WO 2014 – 2020;

b)     format: 1/2 strony;

c)     kolory: pełne;

d)     ologowanie: zgodnie z wytycznymi i wzorami przesłanymi przez zamawiającego;

e)     Ilość i termin publikacji: 6 szt.:

–  3 szt. w roku 2016 w miesiącach: maj, lipiec, listopad,

   3 szt. w roku 2017 w miesiącach: luty, czerwiec, październik.

V. Wycenę należy przesłać w terminie do dnia 11 maja 2016 r. na adres e-mail: idolna@opole.frdl.pl.

VI. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Iwona Dolna tel. 077/453 68 25 w. 21, e-mail: idolna@opole.frdl.pl.

Wydanie niniejszego rozeznania cenowego nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do akceptacji oferty i nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

Iwona Dolna

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

 

Formularz wyceny prasa