Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie o cenę na przewóz uczestników projektu (8.2 RPO WO)

 

Zapytanie o cenę

 

Instytucja przeprowadzająca rozeznanie cenowe:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

45-018 Opole, ul. Krakowska 51

tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

 

Opis przedmiotu zapytania:

Usługa transportowa polegająca na przewozie uczestników projektu pn. „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj. oposlkiego”, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

Wymagania:

Wykonawca musi dysponować własnym zapleczem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi, posiadać uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosowanie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. NR 125, poz. 874 z późn. zm.), dysponuje własnym zapleczem technicznym umożliwiającym wykonanie usługi.

W ofercie należy podać cenę brutto za przedmiot zamówienia.

Specyfikacja zapytania:

Wymagania odnośnie pojazdu: bus przygotowany do transportu 10 osób (bez kierowcy), wyposażony w klimatyzację, ABS, ASR. Musi posiadać niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne, być czysty i posiadać sprawna regulację foteli. Bus musi być dostosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej.

Trasa przejazdu:
Opole – Kędzierzyn -Koźle (przewiezienie uczestników pierwszego dnia z Opola do Kędzierzyna – Koźle, odbiór uczestników ostatniego dnia z Kędzierzyna – Koźla i przewóz do Opola),

Liczba pasażerów:

max. 10 osób (bez kierowcy).

Terminy realizacji usługi:

27-28.06.2016 r.

29-30.06.2016 r.

4-5.07.2016 r.

6-7.07.2016 r.

14-15.07.2016 r.

18-19.07.2016 r.

2 terminy w sierpniu 2016 r.

8 terminów w okresie luty – czerwiec 2017 r.

 

Wycenę należy przesłać w terminie do dnia 22 czerwca 2016 r. na adres e-mail: mkwiatkowska@opole.frdl.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Magdalena Kwiatkowska tel. 077/453 68 25 , e-mail: mkwiatkowska@opole.frdl.pl

Wydanie niniejszego rozeznania cenowego nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do akceptacji oferty i nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.