Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie o cenę – produkcja i emisja spotów radiowych do projektu „Pomagajmy lepiej – kompleksowe wsparcie dla opiekunów faktycznych”

Instytucja przeprowadzająca rozeznanie cenowe:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

45-018 Opole, ul. Krakowska 51

tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, produkcja i emisja spotów radiowych w ramach kampanii na rzecz promocji rodzin wspierających, której celem jest podniesienie kompetencji oraz wykształcenie właściwych postaw  niezbędnych do sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi itp. w ramach projektu pn. „Pomagajmy lepiej – kompleksowe wsparcie opiekunów faktycznych” realizowanego przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL i Senior Europeum sp. z o.o. w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

II.Wymagania: Wykonawcy muszą dysponować własnym zapleczem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi.

III.W ofercie należy podać cenę brutto za 1 spot/audycję

IV.Specyfikacja zapytania:

opracowanie, produkcja i emisja spotów radiowych w ramach kampanii na rzecz promocji rodzin wspierających, której celem jest podniesienie kompetencji oraz wykształcenie właściwych postaw  niezbędnych do sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi ramach projektu „Pomagajmy lepiej – kompleksowe wsparcie opiekunów faktycznych” Działanie 8.1 RPO WO na lata 2014 – 2020.

a)       zasięg kampanii- województwo opolskie,

b)       czas trwania spotu 30 sekund.

c)       ilość produkcji spotów: 4 szt.

d)       ilość emisji spotów: 120

Uwagi:

1)       Dokładne terminy wykonania usługi zostaną określone na podstawie umowy z Wykonawcami. Termin ramowy to marzec 2017 – styczeń 2018.

2)       Doprecyzowanie szczegółów technicznych oraz struktury spotów i audycji nastąpi na podstawie umów z Wykonawcami.

Wycenę należy przesłać w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. na adres e-mail: jjedrzejczak@opole.frdl.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Joanna Jędrzejczak tel. 077/453 68 25 w. 26, e-mail: jjedrzejczak @opole.frdl.pl

 

Wydanie niniejszego rozeznania cenowego nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do akceptacji oferty i nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

 

Formularz wyceny radio