Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe – cykl szkoleniowy – „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe, którego celem jest przeprowadzenie dla maksymalnie 60 osób (4 grupy x 15 osób) cyklu szkoleniowego specjalistycznego pn. „Asystent rodziny”, realizowanego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”. Zakres cyklu szkoleniowego specjalistycznego musi być zgodny z określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny. Poniżej dostępna jest treść ogłoszenia oraz załączniki niezbędne do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
Załącznik nr 3 – Wykaz usług
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Wzór umowy asystent rodziny