Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe – kurs „MS Exel w pracy administracyjno-biurowej”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL informuje, że w zapytaniu ofertowym  na wybór realizatora  kursu „MS EXEL w pracy administracyjno-biurowej” dla 1 uczestnika projektu: „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.2 RPO WO 2014-2020 „Włączenie społeczne” nastąpiła zamian w treści oferty pkt. V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA podpunkt d); załączniki do zapytania pozostają bez zmian.

Zapraszamy do składania ofert

MS Exel – zapytanie ofertowe – Aktualizacja

Zapraszamy do składania ofert na wybór realizatora  kursu „MS EXEL w pracy administracyjno-biurowej” dla 1 uczestnika projektu:  „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.2 RPO WO 2014-2020 „Włączenie społeczne”.

MS Exel – zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Załącznik nr 3 – wykaz usług

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku powiazań z zamawiającym

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie  na  formularzu stanowiącym Załącznik nr 1  do niniejszego Zapytania
w terminie 16 listopada 2016 r. (decyduje data wpływu w siedzibie Zamawiającego w Opolu), drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na email: idolna@opole.frdl.pl.
W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna  być zaadresowana:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

ul. Krakowska 51

45-018 Opole

Oferta: Kurs „MS EXEL w pracy administracyjno-biurowej” w ramach projektu „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcją słuchu z terenu woj. opolskiego”

Złożona  oferta oraz załączniki  muszą być parafowane na każdej  stronie. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie  dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta (np. w formie skanu).

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Iwona Dolna, email: idolna@opole.frdl.pl, tel. 77 453 68 25 wew. 21