Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe – serwisant rowerowy

Zapraszamy do składania ofert na wybór realizatora  kursu „Serwisant-mechanik rowerowy” dla 1 uczestnika projektu:  „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.2 RPO WO 2014-2020 „Włączenie społeczne”.

Serwisant rowerowy – zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Załącznik nr 3 – wykaz usług

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie  na  formularzu stanowiącym Załącznik nr 1  do niniejszego Zapytania
w terminie 4 listopada 2016 r. (decyduje data wpływu w siedzibie Zamawiającego w Opolu), drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na email: idolna@opole.frdl.pl. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna  być zaadresowana:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

ul. Krakowska 51

45-018 Opole

Oferta: Kurs „Serwisant-mechanik rowerowy” w ramach projektu „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcją słuchu z terenu woj. opolskiego”

Złożona  oferta oraz załączniki  muszą być parafowane na każdej  stronie. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie  dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta (np. w formie skanu).

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Iwona Dolna, email: idolna@opole.frdl.pl, tel. 77 453 68 25 wew. 21