Nasze Projekty

„Decydujmy razem” (5.3 PO KL)

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza samorządy z województwa śląskiego do udziału w partnerskim projekcie „Decydujmy razem”, którego liderem jest  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  Jest to największy w Polsce projekt systemowy poświęcony partycypacji publicznej.

„Decydujmy razem” to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest wypracowanie ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji przy tworzeniu i realizacji gminnych i powiatowych strategii i programów dotyczących spraw lokalnych.Doświadczenia wielu krajów pokazują, że skuteczną zasadą „dobrego rządzenia” jest świadome i aktywne uczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich dzielnicy, gminy, powiatu. Taką formę współdecydowania określa się mianem partycypacji publicznej, która jest domeną władz otwartych i gotowych na współpracę ze swoimi mieszkańcami.

Uczestnictwo w projekcie „Decydujmy razem” pozwoli na wypracowanie metod, które umożliwią władzom lokalnym wczesne diagnozowanie problemów oraz sprawne tworzenie i skuteczną realizację planów rozwojowych przy tworzeniu i wdrażaniu strategii i programów w obszarach: zatrudnienia, integracji społecznej,  przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju.

Po zakończeniu pilotażu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wykorzystując doświadczenia uczestników opracuje model partycypacyjnego tworzenia lokalnych polityk publicznych, a następnie podejmie wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz partnerami projektu działania mające na celu upowszechnienie tego modelu na terenie całego kraju.

Do projektu mogą  zgłaszać się przedstawiciele gmin i powiatów. Warunkiem przystąpienia jest otwartość samorządu na wprowadzanie nowych metod współrządzenia poprzez angażowanie do działań społeczności lokalnych.

Spotkanie rekrutacyjne samorządów z województwa śląskiego odbędzie się 19 października 2011 roku o godzinie 11.00 w Katowicach, MAKSIMUM Sp. z o.o. HOLDIN S.K.A, ul. Opolska 22, Sala C

Potwierdzenie oraz pytania prosimy kierować do Iwony Dolnej, koordynatora regionalnego – e-mail: idolna@opole.frdl.pl, tel.: 77/453 68 25 w. 24

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Projekt  „Decydujmy razem  – wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu  i wdrażaniu polityk publicznych oraz w podejmowaniu decyzji publicznych” to część Działania 5.3 – „Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: www.decydujmyrazem.pl

 

Deklaracja – [Pobierz ]

Kwestionariusz – [Pobierz ]

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole