Nasze Projekty

„Do wielkich osiągnięć przez trudności” (7.2.1 PO KL)

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie ze Stowarzyszeniem MONAR w Zbicku w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2011 r. zrealizowało projekt „Do wielkich osiągnięć przez trudności” dla 40 kobiet i mężczyzn – podopiecznych Ośrodka MONAR w Zbicku finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt przewidywał kompleksowe wsparcie doradczo – szkoleniowe dla 40 uczestników. Przeprowadzone zostały cztery rekrutacje do poszczególnych kursów. Dzięki temu w zajęciach mogły brać udział osoby,  które przybyły do ośrodka już w trakcie trwania projektu.

Podopieczni brali udział w zajęciach „Aktywne poszukiwanie pracy”, na których poruszana była między innymi następująca tematyka: przygotowanie do rozmowy o pracę, opracowanie CV, asertywność, komunikatywność, prezentacja „mocnych stron i własnych słabości”.

Podopieczni podejmowali decyzję o przystąpieniu do kursu wraz z psychologiem i doradcą zawodowym, z myślą o rozwoju ścieżki zawodowej po opuszczeniu Ośrodka MONAR  i ukończonej terapii. Psycholog wpierał i motywował beneficjentów do pracy w projekcie podczas indywidualnych konsultacji. Spotkania z doradcą zawodowym miały na celu tworzenie indywidualnych planów działania.

Dopiero po uzyskaniu lub w trakcie trwania wsparcia doradczego przy udziale psychologa i doradcy zawodowego uczestnik projektu wybierał kursy, w których chciał uczestniczyć:
– kurs języka angielskiego,
– kurs komputerowy – podstawy obsługi komputera,
– kurs gastronomiczny,
– kurs remontowo – budowlany,
– kurs „tereny zielone”,
– kurs spawacza elektrycznego lub gazowego,
– kurs obsługi wózków widłowych,
– kurs fryzjersko – kosmetyczny,
– kurs prawa jazdy kategorii B.

Dodatkowo uczestnicy projektu brali udział w warsztatach gry na bębnach. W okresie letnim odbył się trening umiejętności społecznych w postaci spływu kajakowego, który połączony był z warsztatem psychologicznym. Warsztat psychologiczny służył przypomnieniu i uzupełnieniu, jak również weryfikacji wiedzy zdobytej podczas zajęć „aktywne poszukiwanie pracy” i indywidualnych konsultacji z psychologiem.

PODSUMOWANIE PROJEKTU:
I REKRUTACJA

W lutym 2010 r. rozpoczęto pierwszą rekrutację na następujące grupy szkoleniowe:
– Kurs języka angielskiego Gr. A – kurs rozpoczął się z dniem 16.02.2010 r. i trwał do 6.07.2010 r. Kurs zakończyło 15 osób (2 kobiety i 13 mężczyzn) otrzymując zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności. Liczba godzin: 80 h;
– kurs komputerowy Gr. A – kurs rozpoczął się z dniem 20.02.2010 r. i trwał do 3.07.2010 r. Kurs zakończyło 8 osób (2 kobiety i 6 mężczyzn) otrzymując zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności. Liczba godzin: 60 h;
– kurs fryzjersko-kosmetyczny (kurs zlecony) – Kurs rozpoczął się z dniem 17.02.2010 r.
i trwał do 11.05.2010 r. Kurs zakończyło 8 osób otrzymując zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności.
Liczba godzin kursu: 215 h.
– kurs gastronomiczny – kurs rozpoczął się z dniem 19.02.2010 r. i trwał do 26.04.2010 r. Kurs zakończyło 5 osób otrzymując zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności.
Liczba godzin kursu: 150 h.

II REKRUTACJA
Druga rekrutacja odbyła się w maju 2010 r. Podczas rekrutacji wybrani zostali uczestnicy kursów:
– remontowo – budowlanego,
– terenów zielonych.
Kurs remontowo – budowlany rozpoczął się 25.05.2010 i trwał do 30.08.2010 r. Kurs zakończyło 14 osób otrzymując zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności. Liczba godzin kursu: 350 h.
Pierwsze zajęcia kursu „tereny zielone” odbyły się 28.05.2010 r. Zajęcia trwały do 30.07.2010r. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające zdobyte umiejętności. Liczba godzin kursu: 150 h.

III REKRUTACJA
Trzecia rekrutacja, do kursów obsługi wózków widłowych i prawa jazdy kat. B: odbyła się w sierpniu 2010 r. Do kursów zakwalifikowanych zostało po 10 uczestniczek i uczestników.
Kurs operatora wózków widłowych rozpoczął się 3 września 2010r. i trwał do
5 października 2010r. Kurs zakończyło 10 osób (10 mężczyzn) otrzymując zaświadczenia potwierdzające zdobyte umiejętności. Liczba godzin kursu: 67 h.
Kurs prawa jazdy kat B rozpoczął się 28.09.2010r. i trwał do 8.10.2010 r. (zajęcia teoretyczne). Zajęcia praktyczne odbywały się od października do grudnia 2010 r. Kurs zakończyło 9 osób (2 kobiety i 8 mężczyzn) otrzymując zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności. W ramach kursu beneficjenci przystąpili do egzaminu na prawo jazdy kat. B. Liczba godzin kursu: 60 h.

IV REKRUTACJA
Czwarta rekrutacja, do kursów języka angielskiego (gr. B), komputerowego (gr. B) i kursu spawacza odbyła się w styczniu 2011 r.

Kurs języka angielskiego (gr. B) odbywał się w okresie: od 25.01.2011 r. do 7.06. 2011r. Kurs ukończyło 12 osób, w tym: 4 kobiety i 8 mężczyzn. Uczestniczy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu.
Kurs komputerowy (gr. B) trwał od 9.02.2011 r. do 25.05.2011 r. Kurs ukończyło 9 osób, w tym: 2 kobiety i 7 mężczyzn.
Kurs spawacza rozpoczął się 31.01.2011 r. i trwał do 16.02.2011 r. Kurs ukończyło 8 mężczyzn. Uczestnicy otrzymali: zaświadczenia ukończenia kursu, „Książeczki spawacza” oraz świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza. Kursanci mieli zapewnione badania lekarskie. Liczba godzin kursu: 120 h.

Aktywne poszukiwanie pracy – kompleksowe wsparcie szkoleniowo – doradcze:

Uczestnicy kursów zawodowych w ramach projektu brali udział w warsztatach grupowych
(4 grupy). Warsztaty odbywały się w terminach:
Grupa A: 20 i 27 marca i 10 maja 2010 r.
Grupa B: 10, 17, 24 lipca 2010 r.
Grupa C: 16 i 30 października, 6 listopada 2010 r.
Grupa D: 19 luty, 5 i 25 maja 2011 r.

Tematyka zajęć obejmowała m.in. takie zagadnienia jak: asertywność, komunikatywność, przygotowanie CV, ćwiczenie rozmów kwalifikacyjnych.

W ramach projektu uczestnicy mieli zapewnione doradztwo indywidualne z psychologiem (2h/os.).  Z tej formy wsparcia skorzystało 40 osób (14 kobiet i 26 mężczyzn).
W ramach indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym uczestnicy kursów zawodowych i doskonalących opracowywali wraz z doradcą zawodowym Indywidualne Plany Działań – IPD (2h/os.). Każdy uczestnik otrzymał kopię IPD. Łącznie powstało 33 Indywidualne Plany Działań (8 kobiet i 25 mężczyzn).

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole