Nasze Projekty

Kurs „Program MS EXCEL poziom średniozaawansowany i zaawansowany”- zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na wybór realizatora kursu „Program MS EXCEL poziom średniozaawansowany i zaawansowany” dla 1 uczestnika projektu:  „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu województwa opolskiego ” realizowanego w ramach Działania 8.2 RPO WO 2014-2020 „Włączenie społeczne”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie  na  formularzu stanowiącym Załącznik nr 1  do niniejszego Zapytania w terminie 12 stycznia 2017 r. do godz.12:00 (decyduje data wpływu w siedzibie Zamawiającego w Opolu), drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście:mkwiatkowska@opole.frdl.pl. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna  być zaadresowana:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Krakowska 51, 45-018 Opole

Oferta: Szkolenie „Program MS EXCEL poziom średniozaawansowany i zaawansowany”” w ramach projektu „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu województwa opolskiego

Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Magdalena Kwiatkowska, email: mkwiatkowska@opole.frdl.pl, tel. 77 454 48 29 wew. 26

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole