Nasze Projekty

„Kuźnia przedsiębiorczości” (8.1.2. PO KL)

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL rozpoczyna realizację projektu pn. „Kuźnia przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych gospodarki w regionie.

Okres realizacji projektu: 1 września 2012 r. – 30 września 2014 r.

Strona internetowa projektu : „Kuźnia przedsiębiorczości”

Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych z terenu województwa opolskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy grupy 30 os. poprzez wsparcie w podjęciu działalności gospodarczej, wzmocnieniu rozwoju przedsiębiorczości oraz zmniejszenie bezrobocia.

Celami szczegółowymi są:

 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez dostarczenie kompleksowego wsparcia szkoleniowo – doradczego,
 • Zmniejszenie bariery związanej ze zdobyciem środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez wsparcie kapitałowe za pomocą dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 • Zwiększenie szans na znalezienie pracy poprzez szkolenia przekwalifikowujące, pośrednictwo pracy oraz doradztwo psychologiczne i specjalistyczne doradztwo zawodowe

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez działania projektowe zaplanowane w ramach dwóch ścieżek.

ŚCIEŻKA PRZEKWALIFIKOWANIA skierowana do 12 os. (7K, 5M) osób bezrobotnych z terenu województwa opolskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Działania w ramach ścieżki przekwalifikowania:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – konstruowanie Indywidualnych Planów Działania.
 • Grupowe poradnictwo zawodowe – metody odkrywania swoich zdolności, techniki określania zainteresowań, metody wyboru optymalnego zawodu, sposoby szukania ofert pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowywanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – podniesienie samooceny, motywowanie do efektywnego udziału w projekcie.
 • Pakiet rozwojowy – zawodowe szkolenia przekwalifikowujące i doradztwo specjalistyczne.
 • Pośrednictwo pracy.

ŚCIEŻKA SAMOZATRUDNIENIA skierowana do 18 os. (10K, 8M) osób bezrobotnych z terenu województwa opolskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Działania w ramach ścieżki samozatrudnienia:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – konstruowanie Indywidualnych Planów Działania.
 • Doradztwo ad hoc – pomoc doraźna wynikająca z problemów na bieżąco zgłaszanych przez Beneficjentów projektu.
 • Grupowe wsparcie doradcze – kojarzenie firm o uzupełniających się rodzajach działalności, prezentacja „dobrych praktyk”.
 • Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Dotacja inwestycyjna.
 • Wsparcie pomostowe.

Szczegółowe informacje dot. realizacji projektu otrzymają Państwo u kierownika projektu Pani Iwony Dolnej
pod nr tel. 77/ 453 68 25 wew. 24 lub adresem e-mail: idolna@opole.frdl.pl

Strona internetowa projektu : „Kuźnia przedsiębiorczości”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole