Nasze Projekty

Profesjonalna pomoc domowa i hotelowa- zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na wybór realizatora  kursu „Profesjonalna pomoc domowa i hotelowa – usługi sprzątające” dla 2 uczestników projektu:  „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu województwa opolskiego ” realizowanego w ramach Działania 8.2 RPO WO 2014-2020 „Włączenie społeczne”.

Profesjonalna pomoc domowa i hotelowa-zapytanie ofertowe

Zalacznik nr 1-formularz oferty

Zalacznik nr 2-oswiadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zalacznik nr 3-wykaz uslug

Zalacznik nr 4-wykaz osob

Zalacznik nr 5-oswiaczenie o braku powiazan z zamawiajacym

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie  na  formularzu stanowiącym Załącznik nr 1  do niniejszego Zapytania w terminie 30 września 2016 r. do godz.12:00 (decyduje data wpływu w siedzibie Zamawiającego w Opolu), drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście: mkwiatkowska@opole.frdl.pl. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna  być zaadresowana:

 

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Krakowska 51, 45-018 Opole

Oferta: Kurs „Profesjonalna pomoc domowa i hotelowa – usługi sprzątające” w ramach projektu „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób
z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu województwa opolskiego

Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie  dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Magdalena Kwiatkowska, email: mkwiatkowska@opole.frdl.pl, tel. 77 454 48 29 wew. 26

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole