Nasze Projekty

„Przedszkolaki nasza przyszłość”

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany był przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Gminą Prószków.

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Adresaci projektu:

Projekt był kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Prószków a tym samym do istniejących przedszkoli Gminy Prószków:

– Przedszkole Publiczne w Prószkowie,

– Przedszkole Publiczne w Górkach,

– Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej,

– Przedszkole Publiczne Boguszycach

– Przedszkole Publiczne Złotnikach

Cel projektu:

Celem projektu było wzmocnienie funkcji edukacyjnych , poprawa dostępu I zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa w edukacji przedszkolnej w Gminie Prószków.

Poprawa zdolności artystycznych i twórczych, nabycie umiejętności językowych, poprawa zdolności funkcjonowania w grupie, wspieranie naturalnego rozwoju emocjonalnego I społecznego dzieci

Zrealizowane działania w ramach projektu:

1.WARSZTATY TEATRALNE

2.ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO

3.WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE

 

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole