Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jest partnerem projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” (9.1.2 RPO WO). W ramach działań OCDL FRDL realizowane są stacjonarne warsztaty tematyczne dla nauczycieli (zadanie pn. „Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli”) oraz  warsztaty pn. Moja wymarzona Firma dla […]

  Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL wraz z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych rozpoczyna realizację projektu pn. „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu województwa opolskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – Oś VIII Integracja społeczna dla […]

  Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL wraz z Polskim Związkiem Głuchych o/Opole rozpoczyna realizację projektu pn. „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 kwietnia […]

„Moje życie – moja pasja” – II edycja kampanii informacyjno – promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w województwie opolskim

Zadanie publiczne realizowane przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.

„Więcej wiemy – lepiej pomagamy w Polsce i na Ukrainie” Projekt realizowany przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL i partnera z Ukrainy – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 […]

Nic o nas bez nas- wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w gminie Turawa. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Gminą Turawa i Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej realizują, w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL, projekt pn. „Nic o nas bez nas- wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w […]